Gezin

Het gezin is de belangrijkste pijler van de samenleving; een plek van liefde en vertrouwen. Als SGP-jongeren spreekt over het gezin, denkt zij aan een gezin met één vader en één moeder. Dit moet het uitgangspunt zijn van de overheid.

Waarde van gezin

In het gezin worden de normen en waarden geleerd. Opvoeding is primair de taak van ouders, niet van docenten en politie. Daarom dient juist deze kleinste gemeenschap zo gewaarborgd te blijven. Bij veel problemen in het latere leven kan de oorzaak in veel gevallen herleid worden naar een onstabiele of verwaarloosde thuissituatie. Wanneer problemen in de thuissituatie kunnen worden voorkomen of kunnen worden opgelost – hoe moeilijk dat vaak ook is – zullen er veel conflicten en problemen in de toekomst worden voorkomen. Jeugdzorg en andere instanties zetten zich hiervoor in. Een goede thuissituatie bestaat uit stabiliteit, structuur en vertrouwen. Deze basis heeft de samenleving te allen tijde nodig.

Jeugdzorg

Bij de jeugdzorg is het van belang te allen tijde het menselijk karakter in de zorg te behouden en maatwerk te leveren. Dit moet voorop staan.

Jeugdzorg moet bereikbaar en laagdrempelig zijn. Dit kan door een goede sociale controle in de wijk. Dit kan weer door het instellen van enkele verantwoordelijke vader- en moederfiguren die de wijk in de gaten houden en waar nodig is, ingrijpen en hulp oproepen. Waar nodig kunnen deze personen een vergoeding ontvangen, maar een betaling in waardering en invloed is een betere optie. Deze oplossing moet goed aansluiten bij bijvoorbeeld het sociaal wijkteam en andere bestaande structuren.

Erg belangrijk is de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende partijen die met elkaar te maken hebben. Zo is de samenwerking op microniveau belangrijk tussen de wijk, Bureau Jeugd en Gezin, en sociale instellingen zoals scholen, verenigingen en kerken. De gemeente heeft een

coördinerende rol, maar moet de professionele aanpak bij Bureau Jeugdzorg laten. Hierbij dient gewaakt te worden voor bureaucratie.

Het is belangrijk om de gemeente op weg te helpen met het inpassen van de jeugdzorg. Daarbij dienen er duidelijke basiseisen en een kader gesteld te worden, zodat gewaarborgd wordt dat er voldoende aandacht en financiële middelen besteed worden aan de jeugdzorg. Daarbij de aantekening dat de gemeente betaalt waar het kind met problemen woonachtig is en niet de gemeente die het kind herbergt.

  • Jeugdzorg verplaatsen naar buurt en wijkniveau met lokale ambassadeurs;
  • Minimaliseren van procedures en bureaucratie;
  • Samenbrengen en samen laten werken van belangrijke partners;
  • Duidelijke basis en kaders stellen voor gemeentes bij decentralisatie;
  • Ruimte voor eigen identiteit in de keus voor zorginstantie bij problemen.