Mensen in nood moeten de hulp krijgen die zij op dat moment nodig hebben. Steeds vaker wordt ook in allerlei situaties de dood als uitvlucht gezien. Uitzichtloos en ondraaglijk lijden zoals doorligpijn, benauwdheid, angst, verlamming en dementie kunnen een enorme impact hebben op de betrokkene en zijn omgeving. SGP-jongeren ziet deze nood, maar ziet euthanasie niet als oplossing. Het bekorten van het leven is niet in overeenstemming met respect voor de waarde van het menselijk leven. In plaats daarvan wil zij maximaal inzetten op de palliatieve zorg, waarbij ook de psychische component veel aandacht krijgt. . Dit geeft plaats voor een echt waardig sterven.

  • Elke vorm van zelfdoding wordt bestreden. De overheid neemt meer preventieve maatregelen om mensen tegen zichzelf te beschermen;
  • Wachtlijsten voor de kind- en jeugdpsychiatrie worden teruggedrongen en de overheid stimuleert maatschappelijke organisaties in hun initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Op deze manier wordt de behoefte aan zelfdoding en euthanasie tegengegaan;
  • Euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging van gehandicapte pasgeborenen worden niet langer toegestaan. Er wordt maximaal ingezet op verlichting van het lijden, zowel lichamelijk als psychisch;
  • Het kunstmatig rekken van het leven bij patiënten bij wie het stervensproces overduidelijk is ingetreden, past niet bij de waardigheid van het menselijk leven.
  • Als ouderen aangeven dat zij hun leven voltooid achten, wordt - indien gewenst - laagdrempelig multidisciplinaire hulp (maatschappelijk werk, psycholoog, arts, fysiotherapeut, etc.) ingeschakeld, om samen met de oudere en zijn directe omgeving na te denken over nieuwe zingeving en hoe de factoren die deze in de weg staan geminimaliseerd kunnen worden. Het beëindigen van het leven is geen oplossing en daarom voor SGP-jongeren geen optie.
  • Het Openbaar Ministerie moet weer voluit betrokken zijn bij de toetsing van euthanasie. Het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie moet zo aangepast worden dat er bij onzorgvuldigheid consequent wordt opgetreden. Er dient ten minste toetsing vooraf plaats te vinden;
  • Euthanasie uit vrije keuze is in strijd met de eerbied voor het leven. Er mag geen verruiming van de gronden voor euthanasie plaatsvinden – zoals ‘klaar met het leven zijn’ of de vrees voor toekomstig lijden. Elke vorm van euthanasie bij mensen die hun wil niet kunnen uiten is onbespreekbaar. Uitbreiding van de mogelijkheden voor euthanasie bij dementie of welke andere grond ook of levensbeëindiging van kinderen en jongeren is onwenselijk;
  • Palliatieve sedatie mag op geen enkele wijze gebruikt worden als route om de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie te ontlopen.