Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is voor onze samenleving erg waardevol. Het CJG is een centrum waar ouders en kinderen terecht kunnen voor vragen over opvoeding en volwassen worden. Het is goed dat er op lokaal niveau aandacht is voor jongeren en opvoeders. De samenleving wordt complexer, en juist dan dient er op een eenvoudige manier aandacht besteed te worden aan de vragen van jongeren. De overheidsinzet, samen met die van de bevolking, voor de jeugd en het gezin is daarom zeer gewenst. Problemen in thuissituaties grondig en op lokaal niveau oplossen;

  • Scheidingen ontmoedigen en meer aandacht schenken aan de negatieve gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de kinderen;
  • Centrum voor Jeugd en Gezin verdient een belangrijke plek bij omgaan met huwelijks- en gezinsproblemen;
  • Het natuurlijk gezin (vader, moeder, kinderen) als uitgangspunt. Adoptie door homoparen onmogelijk maken.

Gezondheidszorg: solidariteit en eigen verantwoordelijkheid

De gezondheidszorg in Nederland staat op een hoog niveau, het in stand houden en verder ontwikkelen binnen de gezondheidszorg is van essentieel belang. Het beheersen van de kosten is tevens van essentieel belang, om de zorg toekomstbestendig te maken en te houden. Volgens SGP-jongeren kan het in stand houden en verbeteren van een goede zorg samen gaan met het beheersen van de kosten van de zorg. Noodzakelijke zorg moet ook voor iedereen betaalbaar blijven, maar zo heeft iedere burger ook een eigen verantwoordelijkheid. Gezien de individuele verantwoordelijkheid van elke burger enerzijds én de soms beperkte verwijtbaarheid van ongezond gedrag anderzijds, is het niet altijd terecht dat directe represailles gelden voor ongezond gedrag. Wel kan redelijkerwijs leefstijlverbetering worden geëist van een patiënt, als voorwaarde voor het toekennen van een behandeling, indien het nut van de behandeling hiermee gemoeid is.

  • Iedere burger heeft een Bijbelse taak om verantwoordelijk met het leven om te gaan;
  • Voorkomen is beter dan genezen, sterke inzet op preventie is daarom van essentieel belang;
  • De zorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënt zelf plaats vinden;
  • Een essentieel punt is dat mensen zelf kunnen kiezen voor passende zorg, die aansluit bij levensovertuiging en religie. Keuzevrijheid voor de patiënt staat centraal. Het PGB kan hier een mooi middel in zijn.