Onderwijs

Goed onderwijs is cruciaal voor zowel de vruchtbare ontwikkeling van het individu als ook de gehele samenleving. Daarom hecht SGP-jongeren veel waarde aan goed onderwijs. De laatste jaren raakt het onderwijs in Nederland steeds verder in verval. Daarom moet er volgens SGP-jongeren flink wat veranderen. In dit standpunt geven wij onze visie op het onderwijs.

 

SGP-jongeren maakt zich grote zorgen over de toenemende druk op de vrijheid van onderwijs. De politiek bemoeit zich met het burgerschapsonderwijs op bijzondere scholen, omdat het intolerant zou zijn richting de LHTQ-gemeenschap. Daarom komt er in Den Haag steeds meer aanhang voor een inperking van de vrijheid van onderwijs.  Blijkbaar zijn ze vergeten dat vrijheid van onderwijs een grondwettelijk recht is. Als dit beknot wordt, bijvoorbeeld door scholen te verbieden een visie op seksualiteit uit te dragen die niet strookt met die van het postmoderne denken, dan kan vrijheid van onderwijs net zo goed afgeschaft worden. Het heeft dan immers al haar waarde verloren. Vrijheid van onderwijs gaat namelijk juist over gevoelige thema’s zoals seksualiteit. Ouders moeten hun kinderen gewetensvrij naar school kunnen sturen.  

 

Daarnaast zetten we vraagtekens bij de prestatiecultuur in onze samenleving die de levens van zoveel kinderen zuur maakt. Veel ouders pushen hun kinderen om op school een zo hoog mogelijk niveau te halen. Ook onder jongeren zijn er die lijden aan een doorgeslagen prestatiedrang. Ook bij hen vloeit deze vaak voort om te voldoen aan de verwachtingen van mensen uit de omgeving, zoals de ouders of studiegenoten. Dit is een kwalijke zaak. Kinderen en jongeren die voortdurend boven hun kunnen moeten presteren, zullen ook voortdurend falen. Daardoor ontwikkelen ze een negatief zelfbeeld en lopen ze psychische klachten op. En dan te bedenken dat dit allemaal zo onnodig is. God heeft immers elk individu zijn of haar eigen kwaliteiten gegeven. Deze mogen ze benutten. Daarom is een HBO-studie niet beter dan een MBO-studie en zijn theoretische gaven zeker niet beter dan praktische vaardigheden. Mensen mogen werken met de talenten die ze van God ontvangen hebben. Laat daarom eenieder die studie doen en die loopbaan kiezen die bij zijn of haar talenten past!

 

Wat willen we concreet?

 

Basis- en voortgezet onderwijs:

 • Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Het moet niet afgeschaft en ook niet beknot worden. Dit laatste betekent ook dat overheid en onderwijsinspectie hun wantrouwige houding tegenover christelijke scholen moeten staken.
 • Om de daling van het onderwijsniveau en de leerlingenprestaties tegen te gaan, moet het lerarentekort aangepakt worden en de kwaliteit van docenten verbeteren. Enkele concrete maatregelen die SGP-jongeren betoogt:
 1. Lerarenopleidingen moeten intern veel veranderingen doorvoeren.
 • De uitstroom van beginnende docenten in het onderwijs is hoog. Studenten die tijdens studie en stage ongeschikt blijken voor het onderwijs moeten door de studieadviseurs en mentoren ontmoedigd worden de opleiding te vervolgen. De overige studenten moeten goed voorbereid worden op de hoge werkdruk en de psychische last van het docentschap.
 • Veel docenten hebben dagelijks te dealen met proppenschieters, katapulten en brutale opmerkingen. Lerarenopleidingen moeten studenten beter voorbereiden op deze realiteit.
 • Lerarenopleidingen moeten snijden in de bureaucratie van reflectieformulieren en ontwikkelingsverslagen.
 • Lerarenopleidingen moeten streven naar een vereenvoudiging van het curriculum en een verbetering van het onderwijsniveau door leerstof te verdiepen en vermeerderen en het hoge aantal opdrachten en tentamens te verminderen.
 1. Doorleren voor docenten moet beloond worden. Daarom moeten eerstegraads docenten recht krijgen op een hogere salarisschaal.
 • Een school is een onderwijsinstituut, geen opvoedingsinstituut. Opvoeden is de taak van ouders en heeft geen prioriteit voor scholen.
 • Passend onderwijs moet afgeschaft worden. Het verhoogt de werkdruk voor onze al zo zwaar belaste docenten enorm en resulteert in lagere onderwijsresultaten voor vrijwel alle leerlingen.
 • Overheidsbemoeienis moet teruggedrongen worden. Geef het onderwijs meer vrijheid en autonomie. Door de vele koerswijzigingen en de daarbij behorende instructies krijgt het onderwijs geen ruimte zich te ontwikkelen. De overheid is er om een kwaliteitsnorm vast te stellen en deze te controleren, maar niet om te bepalen hoe er lesgegeven wordt.

 

Beroepsonderwijs:

 • MBO-opleidingen moeten zo ingericht zijn dat leerlingen klaargestoomd worden voor de beroepspraktijk.
 • MBO-leerlingen hebben meer behoefte aan persoonlijke begeleiding dan ze nu krijgen. Daarom pleit SGP-jongeren voor meer contacturen.
 • De bureaucratie op het MBO en HBO in de vorm van kwalificatiedossiers, competenties en reflectieformulieren moet teruggedrongen worden.

 

 

Wetenschappelijk onderwijs:

 • Internationalisering van universiteiten moet stoppen. Opleidingen verengelsen om internationale studenten te lokken, maar dit komt Nederlandse studenten helemaal niet ten goede. Voor de onderwijskwaliteit is het beter als zij in het Nederlands les krijgen. Daarnaast zorgt het grote aantal internationale studenten ervoor dat docenten minder tijd hebben om Nederlandse studenten te begeleiden. Daarbij komt dat internationale studenten Nederland niet sterker maken, omdat ze de hier opgedane kennis doorgaans buiten Nederland inzetten.
 • De kwaliteit van het onderwijs moet, waar nodig, drastisch omhoog. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door toetsing te verzwaren. Hierdoor vallen studenten af die niet thuishoren op de universiteit.
 • Wetenschappelijk onderwijs moet zoveel mogelijk online beschikbaar worden. Dan zijn studenten niet meer afhankelijk van collegetijden en kunnen zij zelf een studieplan opstellen. Dit biedt excellente studenten de mogelijkheid om meerdere opleidingen tegelijk te volgen en/of opleidingen versneld af te ronden.