Europese Unie

De Europese Unie (EU) neemt stukje bij beetje de beleidsterreinen van de Nederlandse politiek over. Samenwerking op het ene terrein leidt tot samenwerking op andere terreinen. Dit is een heilloze ontwikkeling. De EU moet zich, volgens SGP-jongeren, alleen bezighouden met grensoverschrijdende vraagstukken die Nederland alléén absoluut niet zelf kan oplossen.

 

Daarnaast moeten waardevolle tradities worden beschermd en niet verdwijnen door de vorming van de EU. Voorbeelden van beleidsterreinen waarmee Europa zich moet bezighouden zijn: milieu, internationaal transport, asiel- en vluchtelingenbeleid, voedselveiligheid en bestrijding van criminaliteit en terrorisme. Nederland moet zelf verantwoordelijk blijven voor beleidsterreinen waar Europese samenwerking niet noodzakelijk is, zoals voor onderwijs, cultuur, sociale zekerheid, volkshuisvesting en belastingen.

 

Nederland moet actief proberen zeggenschap over beleidsterreinen terug te brengen bij lidstaten als deze niet in Brussel geregeld hoeven te worden. De Europese Commissie is formeel een uitvoeringsorgaan in dienst van lidstaten. Deze verhouding lijkt compleet zoekgeraakt, waar de situatie aan het ontstaan is dat de Europese Commissie nationale lidstaten dicteert en zelf veel initiatieven neemt.

 

De EU is te bureaucratisch en te ondemocratisch. Transparantie en verantwoord geld uitgeven zijn vaak niet de sterkste punten van EU-organisaties. Zo heeft de Europese Rekenkamer al bijna 20 jaar geen enkele keer goedkeuring verleend over de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit moet snel verbeterd worden. Nederland moet om te beginnen minder afdragen aan de EU, naar gelang de onverantwoorde uitgaven en financiële wantoestanden blijven voortduren.

 

Het werk dat het Europees Parlement doet moet voor de burgers inzichtelijker worden. Dit zal de betrokkenheid vergroten en de EU in staat stellen haar taken beter uit te voeren. Ook zal de uitvoering van die taken dan beter democratisch gecontroleerd kunnen worden. Zo houdt de Europese bevolking nog enige invloed op de Brusselse processen.

 

De lidstaten moeten via de Raad van Ministers een belangrijke stem behouden, waarbij er sprake is van een balans tussen grote en kleine lidstaten.

 

We zijn voor meer betrokkenheid van nationale parlementen bij Europese besluitvorming. De Tweede Kamer stelt zich teveel op afstand. Er wordt teveel aan ministers en ambtenaren overgelaten. Bovendien moeten Europese Verdragen, die vaak zeer ingrijpend zijn voor EU-lidstaten, worden goedgekeurd door tweederde van de Tweede Kamer in plaats van een gewone meerderheid.

 

Het Europees Parlement vergadert drie weken per maand in Brussel en één week in Straatburg. Aan deze geldverspilling moet een eind komen. Brussel moet de enige vergaderplaats van het Europees Parlement worden.

 

Kritiek op de Europese Unie betekent niet hetzelfde als ‘uit Europa willen’. Ook hoeft ‘minder EU’ niet ‘meer kans op oorlog’ te betekenen. SGP-jongeren wil de discussie over de Europese Unie feitelijk houden. Daarbij moet kritiek mogelijk zijn waar dat gerechtvaardigd is. De Nederlandse regering mag dan ook nooit terugdeinzen voor felle voorstanders van één geïntegreerde EU-markt en EU-politieke unie die zich vaak erg intolerant opstellen bij ieder EU-realistisch tegengeluid.