De Europese Unie (EU) neemt stukje bij beetje de beleidsterreinen van de Nederlandse politiek over. Samenwerking op het ene terrein leidt tot samenwerking op andere terreinen. Dit is een heilloze ontwikkeling. De EU moet zich, volgens SGP-jongeren, niet ontwikkelen tot een federale staat, maar moet hoofdzakelijk een intergouvernementele organisatie zijn. Wanneer de vraag van soevereiniteitsoverdracht aan bod komt, moeten de toetsen van subsidiariteit en nationaal draagvlak leidend zijn.

Vanwege vier redenen acht SGP-Jongeren het bestaan van de EU wenselijk:

  1. Platform voor Europese samenwerking. Het is zinvol om op bepaalde beleidsterreinen als landen gezamenlijk samen te werken in plaats van dat elk land voor zichzelf een bilaterale overeenkomst sluit met een ander land.
  2. Vrije handel coördineren. Handel is voor een land als Nederland van essentieel belang. Het is dan ook een goede oplossing als de Europese landen samenwerken om binnen hun grondgebied onbelemmerd import en export toe te laten.
  3. Grensoverschrijdende uitdagingen aanpakken. Bepaalde zaken, als milieu en natuur, zijn niet op te lossen wanneer er geen internationaal samenwerkingsverband bestaat om eventuele problemen op te lossen of te voorkomen.
  4. Extern optreden. De landen van de Europese Unie hebben in veel zaken gemeenschappelijk belang. In deze gevallen is het van groot belang dat de EU als een machtige stem, die alle EU-landen vertegenwoordigd, meespreekt met internationale grootmachten als de VS, China en Rusland.

De EU is te bureaucratisch en te ondemocratisch. Transparantie en verantwoord geld uitgeven zijn vaak niet de sterkste punten van EU-organisaties. Dit moet snel verbeterd worden. Nederland moet om te beginnen minder afdragen aan de EU, naar gelang de onverantwoorde uitgaven en financiële wantoestanden (zoals het onbeheerst besteden van Europese subsidies) blijven voortduren.

Europees Parlement

Het Europees Parlement moet worden afgeschaft en worden vervangen door een raadgevend instituut. Het Parlement heeft alleen in theorie de macht maar in de praktijk kost zij de burgers van de EU veel meer dan dat zij oplevert. Het is de taak voor nationale parlementen om wet- en regelgeving te maken en te controleren. Naast de instituten die al bestaan, voegt het Europees Parlement dan ook niets toe. Aan de geldverspilling dat het Parlement de ene keer in Brussel vergadert en de andere keer in Straatsburg komt dan ook gelijk een einde.

De rol van de Europese Commissie dient ook te wijzigen. Deze commissie dient niet tot het opstellen van wetten, maar moet alleen de Europese regelgeving uitvoeren. Daarmee verdwijnt de rol van initiatiefnemer dus. Dit maakt dat de huidige samenstelling van de EC niet gewenst is. Een klein bestuursorgaan met de nodige slagkracht volstaat.

Alle lidstaten moeten via de Raad van Ministers een belangrijke stem behouden, waarbij er sprake is van een balans tussen grote en kleine lidstaten.

We zijn voor meer betrokkenheid van nationale parlementen bij Europese besluitvorming. De Tweede Kamer stelt zich teveel op afstand. Er wordt teveel aan ministers en ambtenaren overgelaten. Hiertoe moet vanuit de overheid ook meer aan gedaan worden door een jaarlijkse verantwoording van de genomen (belangrijkste) besluiten die zijn genomen in Europees verband.

Verdragen

Bovendien moeten Europese Verdragen, die vaak zeer ingrijpend zijn voor EU-lidstaten, worden goedgekeurd door een tweederdemeerderheid van de Tweede Kamer in plaats van een gewone meerderheid. Daarnaast moet elk verdrag niet meer voor onbepaalde tijd worden gesloten, maar voor een bepaalde tijd van 10 jaar. Na deze termijn worden alle lidstaten gecontroleerd of zij voldoen aan de overeengekomen bepalingen in het verdrag. Wanneer dit niet het geval is, dreigt uitzetting of een officiële waarschuwing. In dit laatste geval dient elk jaar te worden gekeken of het lidstaat de doelstelling zal halen en of deze daar serieuze pogingen toe doet.

Kritiek op de Europese Unie betekent niet hetzelfde als ‘uit Europa willen’. Ook hoeft ‘minder EU’ niet ‘meer kans op oorlog’ te betekenen. SGP-jongeren wil de discussie over de Europese Unie feitelijk houden. Daarbij moet kritiek mogelijk zijn waar dat gerechtvaardigd is. De Nederlandse regering mag dan ook nooit terugdeinzen voor felle voorstanders van één geïntegreerde EU-markt en EU-politieke unie die zich vaak erg intolerant opstellen bij ieder EU-realistisch tegengeluid.

Zie ook onze standpunten over het Oosters Partnerschap van de EU en Europese defensie.