Internationale samenwerking is cruciaal, met name om de internationale vrede te bewaken en te bevorderen. Met dit doel werd de Verenigde Naties (VN) in 1945 dan ook opgericht.

Vandaag de dag vormen de VN-organisaties een gigantisch apparaat, die zich bezighouden met talloze onderwerpen, onderverdeeld in vele sub-organisaties. SGPJ ziet de VN op zichzelf als een waardevolle internationale organisatie. Immers, internationale samenwerking is op veel punten pure noodzaak om ook nationaal niveau de beste resultaten te behalen. Bovendien is een belangrijk aspect van een internationaal forum als de VN vreedzame geschillenbeslechting.

Omdat het onmogelijk alle VN-organisaties in dit standpunt te bespreken, volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste aandachtpunten en noodzakelijke hervormingen die SGP-jongeren ziet met betrekking tot de VN:

  • De anti-Israëlhouding die in veel VN-geledingen prominent aanwezig is (zoals UNESCO en de Mensenrechtenraad), moet actief en resoluut bestreden worden. Het zijn veelal autocratische regimes, maar helaas ook Europese landen, die zich vaak schuldig maken aan deze houding. Dit komt o.a. tot uiting in het absoluut disproportionele aantal VN-resoluties dat zich specifiek tegen Israël richt;
  • Nederland moet lidmaatschap van VN-gerelateerde organisaties die zich onophoudelijk schuldig maken aan disproportionele veroordeling van Israël heroverwegen. Zolang sprake is lidmaatschap, geldt het voorgaande punt. Belangrijk is dat als er enige ruimte is voor verbetering, het democratische en redelijke geluid ook gehoord wordt in de VN;
  • UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), de organisatie die Palestijnen van hulp voorziet, moet grondig hervormd worden. Belangrijkste punten hierbij het afschaffen van de vluchtelingenstatus voor nieuwe generaties en het zuiveren van lesmateriaal en personeel van antisemitisme en Israëlhaat. De Nederlandse regering moet UNRWA een deadline stellen om de grondige hervorming door te voeren. Wanneer hier geen gehoor aan gegeven wordt, dient de Nederlandse bijdrage aan UNRWA opgeschort te worden;
  • Alleen de VN-Veiligheidsraad kan toestemming geven voor militaire interventie, al dan niet door middel van VN-vredesoperaties. Afhankelijk van de situatie kan Nederland hier een bijdrage aan leveren. Echter, als de Veiligheidsraad om politieke redenen niet in staat is om in te grijpen terwijl dat wel vereist is, is er uitzondering mogelijk op de exclusieve autoriteit van de Veiligheidsraad. Hierbij valt te denken aan situaties waar er sprake is van de responsibility to protect(R2P);
  • VN-vredesmissies dienen nauwlettend gemonitord te worden. Schandalen, zoals in het verleden voorgekomen, moeten voorkomen worden. Daarnaast moet er meer oog zijn voor de effectiviteit en duur van missies;
  • SGP-jongeren is voorstander van hervorming van de Veiligheidsraad. De huidige samenstelling is gebaseerd op de machtsverhoudingen van 1945 en is daarmee achterhaald;
  • Het is ongewenst dat van bovenaf uit VN-geledingen ideologische standpunten opgedrongen worden aan lidstaten. Dit is vooral van belang op de gebieden van cultuur, onderwijs en (vrouwen)rechten.

Volgens SGP-jongeren zijn dit een aantal hoofdpunten voor hervorming van en Nederlandse aandachtspunten in de VN. SGP-jongeren is ervan overtuigd dat inachtneming van bovenstaande punten de VN als geheel en haar lidstaten ten goede zullen komen. Hiermee zijn het draagvlak en voortbestaan van de VN ook gediend.