Over de vraag hoe de kwaliteit van de zorg het beste gegarandeerd kan worden, is veel maatschappelijke discussie. Een belangrijke vraag daarbij is of er gekozen moet worden voor marktwerking in de zorg. SGPJ vindt marktwerking alleen verantwoord als duidelijk is dat publieke belangen zoals kwaliteit, toegankelijkheid, continuïteit en betaalbaarheid goed geborgd zijn. De overheid heeft daarin een belangrijke rol en moet blijven sturen op prikkels om de kwaliteit, innovatie, transparantie en efficiëntie van de zorg te bevorderen. Daarnaast is het van essentieel belang dat patiënten en cliënten goed worden vertegenwoordigd, met name in vergelijking met de grote ‘macht’ van verzekeraars en zorgaanbieders.

Dit wordt concreet in:

  • Bureaucratie: de bureaucratie in de zorg dreigt de spuigaten uit te lopen, waarbij kostbare tijd van zorgprofessionals wordt besteed aan o.a. administratie; er dient controle op vermeende bureaucratie in de zorg plaats te vinden door een onafhankelijk orgaan - zoals de NZa.

  • Vrije markt: de marktpositie van zorgverzekeraars ten opzichte van ‘kleine’ zorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken is onevenredig; dergelijke zorgaanbieders mogen zich in zekere mate verenigen tijdens onderhandelingen.

  • Patiënten-inbreng: zorg draait om de patiënt; in het opstellen van beleid door VWS moet meer gedacht worden vanuit de (langdurig en chronisch) zieke patiënt door deze groep inspraak te geven in beleidsvoorstellen.