Het volk Israël is het verbondsvolk van God. Vanuit Bijbelse en historische achtergronden voelen wij ons met Israël verbonden.

Het is een gegeven dat we in het Israël-Palestijnse conflict te doen hebben met twee volken: de Palestijnen en de Israëliërs. Dat betekent dat wederzijdse erkenning en aanvaarding van elkaars bestaan noodzakelijk is. Zonder die erkenning kan er geen sprake zijn van een gelijkwaardige dialoog tot vrede.

Voor het zogenoemde vluchtelingenprobleem dient heel de regio verantwoording te nemen omdat heel de regio debet is aan het ontstaan ervan. Uiteraard geldt hetzelfde voor oplossing van het conflict in bredere zin.

De Nederlandse regering moet zich onvoorwaardelijk achter Israël opstellen. Dit houdt ook in dat de Nederlandse ambassade gevestigd moet zijn in Jeruzalem, de hoofdstad van de Joodse staat. Israël wordt van veel kanten bedreigd, onder andere door Iran, dat Israël als de ultieme vijand ziet. De Nederlandse regering moet alles in het werk stellen om Iran te weerhouden van het maken van kernwapens. Tevens moet de Nederlandse regering pleiten NAVO-steun aan Israël wanneer het land ernstig bedreigd wordt door één of meer omliggende landen.

Ook moet de Nederlandse overheid aandacht hebben voor de situatie van de Palestijnse bevolking, in het bijzonder de christenen. Zij leven vaak in moeilijke omstandigheden en trekken nu vaak weg uit Palestijnse gebieden omdat er geen toekomst voor hen is. Dit is mede te wijten aan het corrupte en ondemocratische Palestijnse leiderschap. De Palestijnse Autoriteit voert een slecht bewind en maakt terreur mogelijk, waardoor zij geen Nederlands of Europees geld verdient te ontvangen. Het is belangrijk te investeren in projecten die de situatie van de Palestijnse bevolking verbeteren en die vreedzaam samenleven tussen Israëlische en Palestijnse burgers bevorderen.

De veiligheid van Israël laat niet toe dat Israël afstand doet van de Golanvlakte.

Nederland moet ernaar streven dat de Europese Unie zich onverdeeld opstelt achter de erkenning van de staat Israël. Subsidies die toekomen aan organisaties die Israël niet erkennen dienen om principiële redenen gestopt te worden. Dit geld kan bijvoorbeeld beter worden besteed aan programma’s die het democratisch en rechtsordelijk denken onder de Palestijnen bevorderen of aan projecten die een duurzame waterhuishouding in zowel Israëlische als Palestijnse gebieden nastreven.

Vanuit Nederland of EU mogen nooit bewegingen worden gemaakt richting een boycot van Joodse producten of diensten. Het boycotten van Israël is onterecht en bovendien zijn zowel Israëliërs, Palestijnen als Nederlanders er niet mee geholpen. SGP-jongeren wil juist dat er sterk wordt ingezet op economische samenwerking met Israël, inclusief de betwiste gebieden.

De Verenigde Naties (VN) in het algemeen, en sommige instanties in het bijzonder, spelen vaak een zeer kwalijke rol ten opzichte van Israël. Zie ook ons standpunt over de Verenigde Naties