Op dit moment is het mogelijk om met een dubbele nationaliteit in Nederland te stemmen en overheidsfuncties te bekleden. SGP-jongeren vindt dat dit moet stoppen en dat burgers met rechten als stemrecht, recht op een uitkering en de mogelijkheid om belastingaangifte te doen, enkel de Nederlandse nationaliteit horen te hebben. Burgers met een dubbele nationaliteit worden geacht een nationaliteitskeuze te maken. Uiteraard moet het wel mogelijk zijn om de andere nationaliteit op te zeggen. Deze nationaliteitskeuze wordt hen voorgelegd bij officiële momenten zoals bij het doen van belastingaangifte. Doen zij dit niet of willen zij dit niet doen, dan kunnen zij geen belastingaangifte doen.

Daarnaast dient het inburgeringsbeleid te worden aangescherpt. Nu is het nog zo dat kinderen onder de 18 jaar of mensen die de pensioenleeftijd hebben bereikt, niet hoeven in te burgeren in Nederland. SGP-jongeren vindt dat mensen die de pensioenleeftijd hebben bereikt prima kunnen inburgeren. Kinderen dienen vanaf 12 jaar een inburgeringscursus te volgen. Er kunnen situaties zijn waarin mensen niet goed in staat zijn om in te burgeren. Bijvoorbeeld bij zieken of gehandicapten. In dit soort gevallen kan er dispensatie worden aangevraagd bij de overheid. Elk individueel geval dient apart te worden beoordeeld. Naast aanscherping van het beleid wordt de inburgeringscursus herzien. De inburgeringscursus zal in het vervolg gaan over Nederlandse cultuur, gebruiken en normen en waarden.

De inburgeringscursus voor van oorsprong Nederlandse staatsburgers die terug willen keren naar Nederland dient te worden versoepeld. Voor hen zal er een apart programma zijn. Er komen 3 categorieën (0-5 jaar, 5-10 jaar of 10 jaar+). Elke categorie heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad. De voorwaarde om in aanmerking te komen voor dit programma is dat jij of je ouders minimaal 10 jaar in Nederland hebt gewoond.

Concreet

  • Allen die in Nederland woonachtig zijn worden geacht een nationaliteitskeuze te maken (mits het mogelijk is om andere nationaliteit op te zeggen).
  • Bij het nalaten van het maken van een keuze wordt Nederlanderschap afgepakt en verliest men een aantal rechten, zoals het stemrecht of het recht op een uitkering.
  • Burgers afkomstig uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland dienen ook een inburgeringscursus te volgen.
  • Het volgen van een inburgeringscursus is verplicht voor kinderen vanaf 12 jaar en mensen die de pensioenleeftijd hebben bereikt.
  • Terugkeerbeleid voor Nederlanders wordt versoepeld. De zwaarte en lengte van de procedure is afhankelijk van de duur dat die persoon is weggeweest.