SGP-jongeren ziet in de Verenigde Staten (VS) een waardevolle bondgenoot. Op het gebied van economie en handel is er intensieve samenwerking. Daarnaast is de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie van grote waarde. Binnen en buiten de NAVO zijn de VS een belangrijke partner en bondgenoot van Nederland.

Vanwege de vele wederzijdse belangen ziet SGP-jongeren volop mogelijkheden voor nauwe samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten. Hierbij valt te denken aan zaken als de toekomt van de NAVO, de internationale strijd tegen terrorisme, de positie van Israël, de nucleaire deal met Iran en economische samenwerking. Vooral sinds de komst van president Trump worden ook in EU-verband de belangen van Europese landen steeds meer gepresenteerd als afwijkend van die van de Verenigde Staten. Dit resulteert in voorstellen voor bijvoorbeeld een Europees leger, wat onnodig de samenwerking met de VS ondermijnt en de gedeelde belangen miskent.

De genoemde positieve aspecten nemen niet weg dat samenwerking allesbehalve vanzelfsprekend is, zoals dit voor ieder land geldt. Nederland moet te allen tijde zelf zijn koers uitzetten. Per onderwerp moet bekeken worden of er gezamenlijk opgetrokken kan worden en of steun op zijn plaats is.

Kortom: koester de nauwe banden met de VS. Samenwerking waar het kan, kritisch waar het moet.