De terbeschikkingstelling is een beladen onderwerp. Het is typisch een onderwerp voor ‘incidentenpolitiek’, waar de SGP-jongeren voorzichtig mee is. SGP-jongeren is voor een kritische reflectie, zeker als het gaat om veiligheid. Rigoureuze maatregelen als het afschaffen van de tbs-klinieken, omdat het in nog geen promille van de gevallen mis gaat, zijn niet nodig. De focus ligt in onze samenleving op dit moment te veel op incidenten en daardoor op veiligheidseisen. Die focus is onzes inziens onterecht. Wel is het van belang dat er strenge verlofregels zijn. Wat SGP-jongeren betreft mogen er meer proeven worden gedaan met elektronische enkelbanden bij verlof. Dit is wellicht een veiligere vorm dan de huidige verlofpraktijk. Tevens is het bij opsporing makkelijker om de tbs-er op te sporen. Als de tbs-er ondanks de scherpe regels toch weet te ontsnappen, moet de opsporing centraal geregeld worden. Het verleden heeft te vaak uitgewezen dat het ernstig mis kan gaan bij ontsnappingen. Daarbij bleek ook dat de opsporing gebrekkig is.

SGP-jongeren heeft een concreet voorstel om de inrichting van het tbs-stelsel te veranderen. SGP-jongeren pleit voor het invoeren van tbs-kibboetsen. Het gaat om ‘gevangenisboerderijen’ waar de gedetineerden onder toezicht en begeleiding van een hulpverleningsteam in hun eigen levensonderhoud voorzien. Op dit moment wordt nog onvoldoende in deze vorm gewerkt, al zijn er al mooie stappen gezet. Dit model biedt perspectief voor de cliënten. Op deze manier leven ze in een afgesloten maatschappij waarin ze zich niet hoeven te vervelen. Ze leren hun leven structuur te geven door werk en andere activiteiten, waardoor het leven in achter de muur structuur en zin krijgt. Eventuele resocialisatie begint zo al achter de muur. Overigens moet er wel onderscheid gemaakt worden tussen zogenaamde onbehandelbare en behandelbare gevallen. Voor iedere groep zal een aparte kibboets ingericht worden. De mogelijkheid om mensen bij wangedrag naar een strengere tbs-kliniek te sturen moet open blijven.

Concreet:

  • De focus van de samenleving moet minder gericht zijn op incidenten.
  • De verlofregels moeten strak gehandhaafd blijven.
  • Er moeten meer proeven komen met elektronische enkelbanden bij verlof.
  • De opsporing van ontsnapte tbs’ers moet centraal geregeld worden.
  • Om een effectievere tbs-methode te creëren moeten tbs-kibboetsen ingericht worden. Daar werkt de tbs’er aan het opbouwen van een ‘normaal’ leven.