Het huidige Natura2000-systeem is de oorzaak van het stikstofprobleem. Door te focussen op stikstofwaardes als maatstaf voor de kwaliteit van de natuur, wordt een eenzijdig beeld gecreëerd en een probleem gemaakt. De beste oplossing is het systeem van natuurgebieden te herstructureren en een aantal grote gebieden als beschermd gebied aan te wijzen.

Daarnaast kan er lokaal gewerkt worden aan biodiversiteit, onder andere door middel van groen in de stad en investeringen in landschapselementen als houtwallen, bermen en sloten. Zo wordt het doel van Natura2000, namelijk de biodiversiteit vergroten, ook gehaald zonder de aanwezigheid van een (landelijk) stikstofprobleem.