Elk jaar organiseren de Verenigde Naties een klimaatconferentie, die de Conference of the Parties (COP) wordt genoemd. De klimaatconferentie van 6 tot 18 november in Egypte was de 27ste georganiseerde klimaatconferentie, daarom de naam COP27. Tijdens de conferentie werden er door de deelnemende landen afspraken gemaakt om klimaatverandering terug te dringen. Aan het einde van de conferentie werd zoals gewoonlijk een definitieve tekst geformuleerd. Deze eindtekst moest door alle landen worden goedgekeurd, iets wat elk jaar weer een uitdaging is. Waar ging COP27 over? En wat vindt SGP-jongeren van de behaalde resultaten? Je leest het in dit artikel!

Waar ging de COP27 over?

Ook dit jaar was het doel van de COP om afspraken te maken die klimaatverandering tegengaan. Daarnaast stond dit jaar klimaatschade hoog op de agenda. Dit houdt in dat ontwikkelingslanden die getroffen zijn door klimaatverandering geld krijgen van rijke landenom op deze manier klimaatverandering tegen te gaan en om hun klimaatschade te kunnen betalen. Een recent voorbeeld hiervan zijn de overstromingen in Pakistan. Deze ramp zorgde voor meer dan 1400 doden, en meer dan 33 miljoen mensen die hun huis kwijtraakten.

Daarnaast ligt de wereld nog altijd niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. De klimaatbeloftes die landen tot nu toe hebben gedaan, tellen op tot zo'n tweeënhalve graad opwarming. Een belangrijk doel was dan ook om harde afspraken te maken die ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot anderhalve graad. Dit is niet gelukt, want afspraken over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen door landen die het meeste uitstoten zijn er niet gekomen.

Wat vindt SGP-jongeren?

Tijdens de COP15, die in 2009 in Kopenhagen plaatsvond, spraken rijke landen af om vanaf 2020 jaarlijks honderd miljard dollar aan arme landen beschikbaar stellen om hen te helpen bij de aanpassing aan klimaatverandering. Hoewel er wel een stijging te zien is, is dit doel nog altijd niet gehaald, terwijl rijke landen historisch gezien wel verantwoordelijk zijn voor de huidige klimaatverandering.

Daarom is het goed dat er nu een fonds komt om de klimaatschade van arme landen te vergoeden. Dat is zowel redelijk vanuit het perspectief dat zij de meeste klimaatverandering hebben veroorzaakt, als vanuit het feit dat zij hun belofte om arme landen te helpen met klimaatadaptatie niet zijn nagekomen.

Een lastig punt is wel dat het niet altijd even gemakkelijk is om een specifieke natuurramp aan klimaatverandering toe te schrijven. Dat betekent dat het in de praktijk zal gaan om een fonds om arme landen bij te staan na grote natuurrampen. De link met klimaatverandering is dat veel van deze natuurrampen vaker voorkomen in een veranderend klimaat.

Voor de klimaatdoelstelling van het akkoord geldt dat SGP-jongeren de situatie precies omgedraaid zou willen zien. Er moeten concrete voorstellen gedaan worden voor het wereldwijd uitfaseren van kolen, olie en op langere termijn gas, terwijl de temperatuurdoelstelling niet langer bruikbaar is. Natuurlijk zou het mooi zijn als de opwarming van de aarde tot anderhalve graad beperkt kan worden, maar of dit nog realistisch is, is dubieus. Zeker als concrete voorstellen uitblijven.

De laatste klimaatupdate van de World Meteorological Organization (WMO) toont dat het nog maar een paar jaar zal duren voordat de anderhalve graad opwarming bereikt is. Dat staat in schril contrast met de traagheid waarmee de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen worden aangepakt – een traagheid die ook lastig te voorkomen is. Landen waarvan de economie sterk groeit, zoals China en India, tonen wel ambitie, maar plaatsen klimaat toch op een lagere plaats dan hun energiebehoefte. Daarom vindt SGP-jongeren de doelstelling van anderhalve graad niet langer realistisch, wat niet wegneemt dat de opwarming van de aarde tot een minimum beperkt moet worden. Iedere graad opwarming die wordt voorkomen zorgt namelijk voor een leefbaarder aarde.

Conclusie

SGP-jongeren vindt het goed dat er nu een klimaatschadefonds komt om de klimaatschade van arme landen te vergoeden. Wel moeten er goede criteria komen om te bepalen welke natuurrampen onder dit klimaatschadefonds vallen. SGP-jongeren vindt daarnaast dat de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad, onrealistisch. Dit neemt niet weg dat de opwarming van de aarde tot een minimum beperkt moet worden, want SGP-jongeren gelooft ook dat het zorgen voor de aarde een Bijbelse opdracht is.