Deze week spreekt de Tweede Kamer uitgebreid over het Belastingplan 2023. Dit Belastingplan bevat veel veranderingen voor de komende jaren, want veel van de maatregelen die het kabinet-Rutte IV wil nemen zijn in dit Belastingplan terechtgekomen. Dit plan bevat dus maatregelen die (op termijn) veel effect kunnen hebben. De belangrijkste maatregelen zijn het verhogen van de kilometervergoeding, het verlagen van de zelfstandigenaftrek en afbouwen van de inkomensafhankelijke korting. In dit statement bespreek ik de belangrijkste plannen en vertel ik je wat SGP-jongeren hiervan vindt.

Zelfstandigenaftrek

Het arbeidsinkomen van personen wordt belast via de inkomstenbelasting (officieel heet dit box 1). Ondernemers krijgen extra voordelen ten opzichte van werknemers, waarvan de zelfstandigenaftrek de belangrijkste is. Ondernemers mogen nu € 6.310 van hun inkomen aftrekken voordat zij hun belasting berekenen en hoeven daardoor dus veel minder belasting te betalen. De reden voor dit fiscale voordeel is het economische risico dat ondernemers lopen en de extra kosten waarmee zij te maken hebben.

Er zit echter ook een keerzijde aan. Ondernemers hebben namelijk een groot voordeel in belastingdruk ten opzichte van werknemers. Dit zorgt voor extra prikkels om ondernemer te worden. Zo kent Nederland de grootste groei van het aandeel zzp'ers in de beroepsbevolking in heel Europa. Zzp'ers bouwen geen pensioen op, waardoor er op dit punt een groot risico voor hen ligt. Wanneer er te veel zzp'ers zijn, kan dit schadelijk zijn voor de hele economie. Bovendien leidt dit tot een groot aantal schijnzelfstandigen, bijvoorbeeld in de zorg. Deze 'ondernemers' verrichten dan de werkzaamheden van 'gewone' werknemers, maar hebben de fiscale voordelen van de ondernemer. In een krappe arbeidsmarkt hebben we echter meer werknemers nodig. Het is daarom goed het aantal zelfstandigen te verkleinen door de verschillen in belastingdruk tussen de ondernemer en werknemer te verkleinen.

De regering wil dit doen door de zelfstandigenaftrek af te bouwen naar € 900 in 2027. Hoewel SGP-jongeren dit streven toejuicht, dient de overheid wel meer rekening te houden met de ondernemer. Van € 6.310 naar € 900 in vijf jaar tijd is een enorme daling in korte tijd. SGP-jongeren vindt het daarom beter als de zelfstandigenaftrek langzamer wordt afgebouwd, bijvoorbeeld over een periode van 8 jaar. Daarnaast bestaat het gevaar dat het evenwicht tussen de belastingtarieven van box 1 en box 2 (neutraliteit) verloren gaat. In box 2 wordt namelijk het inkomen uit een eigen BV belast. Wanneer het belastingtarief hier lager is, stappen veel ondernemers de BV in. Het is daarom belangrijk ook iets aan het tarief in box 2 te doen.

Box 2

De regering is voornemens dit dan ook te doen. Volgens het plan worden er twee schijven geïntroduceerd in box 2 vanaf 2024. Momenteel betaalt een box 2 ondernemer 26,9% belasting over de uitgekeerde winst (dividend). In het nieuwe stelsel is dat 24,5% over de eerste € 67.000. Het bedrag dat daarboven uitstijgt, wordt belast tegen 31%.

SGP-jongeren is positief over dit plan. Allereerst houdt deze maatregel de neutraliteit tussen box 1 en box 2 in stand. Daarnaast zorgt deze maatregel voor minder stilstaand geld. Een ondernemer in box 2 wil zo min mogelijk belasting betalen en zal daarom proberen ieder jaar zo veel mogelijk uit te keren, tot aan de € 67.000. Dit voorkomt dat geld wordt opgepot in een vennootschap om vervolgens in één keer te worden uitgekeerd en draagt zo bij aan een hogere doorloopsnelheid van het geld.

Kilometervergoeding

Wanneer een werknemer reiskosten maakt, kan hij deze declareren. De werkgever kan deze reiskosten voor € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. De overheid wil deze vergoeding verhogen naar € 0,21 per kilometer in 2023 en € 0,22 per kilometer vanaf 2024. SGP-jongeren acht dit een verstandige maatregel. Deze vergoeding is namelijk sinds 2006 niet meer verhoogd, terwijl de brandstofkosten sindsdien aanzienlijk zijn gestegen. De brandstofkosten zijn zelfs harder gestegen dan het algemeen prijspeil. Daarom was het al langer nodig de vergoeding te verhogen, maar door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sterk gestegen brandstofprijzen is dit nu extra belangrijk.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

In het Belastingplan is ook de afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) opgenomen. De IACK is een belastingvoordeel voor ouders die jonge kinderen hebben en allebei werken. SGP-jongeren is al jarenlang een tegenstander van het fiscaal stimuleren van tweeverdienerschap en vindt het daarom goed dat deze fiscale regeling wordt afgeschaft. Het afschaffen duurt nog wel veel te lang, de IACK wordt namelijk over een periode van twaalf jaar afgebouwd.

Bovendien zit er bij de uitfasering van de IACK nog een adder onder het gras: ouders met kinderen die op of voor 31 december 2024 geboren zijn, houden recht op de IACK. Ouders met kinderen die vanaf 1 januari 2025 geboren worden hebben geen recht meer op de IACK. Hierdoor kan er over een periode van twaalf jaar (de periode waarin de IACK wordt afgebouwd) een verschil in belastingvoordeel ontstaan dat kan oplopen tot ruim € 30.000. SGP-jongeren vindt het onwenselijk dat de geboortedatum van je kind kan zorgen voor zo'n enorm belastingverschil. Daarom stelt SGP-jongeren voor om de IACK voor iedereen met stappen van € 500 per jaar af te bouwen, zodat de IACK na zes jaar in z'n geheel is afgebouwd.

Er is nog veel meer nodig

Het Belastingplan bevat veel maatregelen die echt een stap vooruit zijn, zoals het verlagen van de zelfstandigenaftrek en het afschaffen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. SGP-jongeren is het ook eens met de beperkte tariefverlaging die wordt doorgevoerd in de laagste schijf van de inkomstenbelasting.

Ons belastingstelsel is echter nog lang niet op orde. Het is daarom hard nodig om het belastingstelsel fundamenteel te hervormen! SGP-jongeren is een groot voorstander van een vergaande aanpassingen, waaronder het verlagen van de lasten op arbeid, het verplaatsen van de eigen woning naar box 3 en afschaffen van allerlei belastingfaciliteiten die het belastingstelsel vreselijk ingewikkeld hebben gemaakt. SGP-jongeren roept het kabinet dan ook op om hier serieus mee aan de slag te gaan en dit politieke vraagstuk niet door te schuiven naar de toekomst. Het maken van (lastige) politieke keuzes kan ons in de toekomst een belastingstelsel opleveren wat eerlijker en eenvoudiger is en daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

Geschreven door Maurits Verhoeven

Maurits is lid van commissie Sociaal-Economische Zaken.