Onze 10 speerpunten

 1. De Bijbel is de basis voor de samenleving
 2. Bescherming van het ongeboren leven
 3. Een betaalbaar (t)huis
 4. Rechtvaardig en barmhartig migratiebeleid
 5. Een bescheiden overheid die haar woord houdt
 6. Toekomst voor jonge boeren, vissers en tuinders
 7. Minder consumeren
 8. Geen schulden doorschuiven naar toekomstige generaties
 9. Bereikbaar en betaalbaar OV
 10. Realistische verwachtingen van jongeren

Hieronder volgt een uitwerking van onze speerpunten.

1. De Bijbel is de basis voor de samenleving

De Bijbel vormt de leidraad voor ons politieke handelen. Als SGP-jongeren geloven we dat de Bijbel als het Woord van God onmisbaar is voor onze samenleving. Onze politieke keuzes worden dan ook gemaakt met een open Bijbel. Hieronder verstaat SGP-jongeren onder andere:

 • Het herstellen van de zondag als de dag van God;
 • Opkomen voor het traditionele huwelijk tussen man en vrouw;
 • Dat de kerk opnieuw een prominente plaats krijgt in ons maatschappelijk middenveld;
 • Opkomen voor respectvolle omgangsvormen in gedrag en taalgebruik.

2. Bescherming van het ongeboren leven

Wij geloven dat God ieder leven geschapen heeft met het doel om tot zijn eer te leven. SGP-jongeren vindt abortus daarom in strijd met het respect voor het leven en het recht op leven van het ongeboren kind. Wij benadrukken hierbij de verantwoordelijkheid van de samenleving en politiek om kwetsbare zwangere vrouwen te ondersteunen en te voorzien in alternatieve oplossingen in moeilijke situaties. Concreet wil SGP-jongeren het volgende:

 • Abortus moet afgeschaft worden;
 • Er komt een hulpfonds voor onbedoeld zwangere vrouwen en hun kinderen;
 • Het verbod op embryokweek blijft van kracht;
 • We verzetten ons tegen het propageren van Abortus als ‘mensenrecht'.

3. Een betaalbaar (t)huis

Kan ik als jongere straks nog wel een huis vinden? Het woningtekort, en de stijgende huren en huizenprijzen zijn voor veel jongeren reden tot zorg. SGP-jongeren wil dat jongeren meer kans krijgen op de woningmarkt. Concreet:

 • Leegstaande kantoorpanden worden omgezet naar studentenkamers;
 • Scheefhuren moet fiscaal strenger bestraft worden, zodat er meer woningen beschikbaar komen voor jongeren;
 • Er moeten relatief meer betaalbare huurwoningen en starterswoningen gebouwd worden.

4. Rechtvaardig en barmhartig migratiebeleid

Als christen hebben we de plicht te zorgen voor onze (verre) naaste. SGP-jongeren staat daarom voor een rechtvaardig en barmhartig migratiebeleid. Maar Nederland loopt ook tegen grenzen aan en daarom moet er een realistisch en toekomstbestendig beleid komen. Vluchtelingen zijn maar een deel van de migranten die Nederland binnenkomen en we moeten daarom verder kijken dan enkel het asielbeleid. Arbeids- en studiemigranten zorgen ook voor druk op de samenleving en moeten daarom ook meegenomen worden in een oplossing. Concreet wil SGP-jongeren het volgende:

 • Het opvangen van vluchtelingen in de regio moet gestimuleerd worden door NGO’s te steunen die in die regio’s actief zijn;
 • Gezinshereniging moet enkel mogelijk zijn voor het kerngezin;
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten snel en humaan uitgezet worden;
 • Studiemigratie wordt ontmoedigd door taaleisen in te voeren in het hoger onderwijs;
 • Werkgevers die werknemers in dienst hebben zonder geldige verblijfsvergunning worden strafbaar gesteld.

5. Een bescheiden overheid die haar woord houdt

Een betrouwbare overheid die haar woord houdt zorgt voor stabiliteit en rust in onrustige tijden. De taak van de overheid is om de grondrechten te handhaven en moet zorgen voor een stabiele basis voor de samenleving. Daarom moet de overheid zich bescheiden opstellen en niet alles naar zich toe trekken. SGP-jongeren wil daarom concreet:

 • Minder regels, alleen regelgeving die er echt toe doet;
 • Stoppen met subsidies die de genderideologie aan burgers opdringt;
 • Relevante taken overdragen aan lokale overheden die dichter bij de burger staan;
 • Ruimte voor maatschappelijke organisaties en de samenleving om zelf aan de slag te gaan;
 • Realistische verwachtingen van de overheid bij de burgers.

6. Toekomst voor jonge boeren, vissers en tuinders

Kan ik het bedrijf van mijn vader nog wel overnemen? Grote kans dat een jonge boer, visser of tuinder met deze vraag zit. Wat SGP-jongeren betreft is er toekomst voor deze jonge mensen. Dat regelen we onder meer met deze concrete punten:

 • Boeren moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen;
 • Landbouwgrond moet zo veel mogelijk voor de landbouw behouden blijven, zodat er ruimte is voor extensivering;
 • Boeren en vissers moeten voldoende tijd en ruimte krijgen om via innovatie te kunnen verduurzamen;
 • Pulsvissen is belangrijk voor de duurzame toekomst van de visserij, daarom moet het Europese verbod van tafel.

7. Minder consumeren

In de transitie naar een duurzame economie wordt er vaak één grote sta-in-de-weg over het hoofd gezien: ons overmatige consumptiegedrag. Doordat wij veel consumeren, raken grondstoffenvoorraden uitgeput en wordt klimaatverandering aangewakkerd. SGP-jongeren wil dit consumptiepatroon als volgt aanpakken:

 • De overheid zet via regelgeving en handhaving in op een langere levensduur van elektrische en digitale apparaten;
 • De overheid moet gaan samenwerken met kerken en andere maatschappelijke organisaties om ons consumptiepatroon onder de aandacht te brengen;
 • Naast de bestaande vliegtaks, worden accijns op kerosine ingevoerd.

8. Geen schulden doorschuiven naar toekomstige generaties

Financiële degelijkheid vormt de ruggengraat van een solide economie. SGP-jongeren is voor verantwoord financieel beleid als pijler voor duurzame groei en welzijn. Concreet betekent dit voor ons:

 • Uitgaven: Wij zijn voorstander van het streven naar begrotingsevenwicht, waarbij de overheidsuitgaven in evenwicht zijn met de inkomsten op de lange termijn;
 • Schulden: het voorkomen van buitensporige schulden is van essentieel belang om toekomstige generaties niet op te zadelen met ondraagbare financiële lasten. Het afbouwen van schulden moet prioriteit zijn zodra de economische omstandigheden dit toelaten;
 • Belastingen: het belastingstelsel moet rechtvaardig, eenvoudig en effectief zijn. Belastingen dienen niet buitensporig te zijn en mogen de economische groei niet belemmeren. Uitgangspunt hiervoor is dat werken weer meer moet gaan lonen, door de belasting op arbeid te verlagen.

9. Bereikbaar en betaalbaar OV

De afgelopen decennia is er te veel bezuinigd op het openbaar vervoer, met name in de regio. Reizen duurt daardoor vaak onnodig lang. Ook het bereiken van allerlei internationale bestemmingen duurt nog erg lang waardoor de trein geen alternatief is voor het vliegtuig. SGP-jongeren wil deze knelpunten als volgt bestrijden:

 • Er moet extra geld vrijgemaakt worden voor nieuwe OV-verbindingen, met name in de regio;
 • Elk dorp moet minstens één bushalte hebben;
 • Nederland moet zich samen met andere EU-lidstaten actief inzetten voor meer internationale spoorverbindingen;
 • Het openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor iedereen, inclusief mensen met een kleine beurs.

10. Realistische verwachtingen van jongeren

'Ik moet nog zo veel doen deze week, het is echt niet leuk meer.' Misschien heb jij deze gedachte ook weleens. Jongeren moeten vandaag de dag dan ook veel verschillende dingen combineren: school of studie, een bijbaan, sociale contacten en sociale media. Wie niet werkt, komt in financiële problemen en wie bezuinigt op zijn sociale contacten, vereenzaamt. SGP-jongeren wil realistische verwachtingen van jongeren. Concreet:

 • Zorg voor psychologische en pastorale hulp in het mbo en het hoger onderwijs;
 • De overheid stimuleert scholen om een mobieltjesverbod in te voeren, zodat jongeren op school rust hebben van de prikkels van sociale media;
 • De leeftijd waarop jongeren het minimumloon voor volwassenen gaan verdienen, moet worden verlaagd van 21 naar 18 jaar;
 • De overheid gaat in gesprek met scholen om de toetsdruk op leerlingen te verlagen.

Downloads

Onze verkiezingsposter of -flyer downloaden? Klik op onderstaande knop!

Videoserie

We hebben onze speerpunten ook werkt in een mooie videoserie!