SGP-jongeren is blij dat er na ongeveer zes maanden onderhandelen een onderhandelingsakkoord ligt om te komen tot een regeringsakkoord. De partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben in het onderhandelingsakkoord de hoofdlijnen voor het te vormen kabinet geformuleerd. Het vertrouwen in de politiek en de rechtsstaat is momenteel laag, SGP-jongeren hoopt dat dit akkoord een start is om het vertrouwen van de samenleving weer te winnen. Dit vergt moed, discipline en een luisterend oor naar de samenleving in zijn geheel. Nu het akkoord er ligt, is het tijd om snel aan de slag te gaan met het oplossen van de problemen die in Nederland spelen. SGP-jongeren heeft dit onderhandelingsakkoord bestudeerd en samen met haar politiek platform deze reactie opgesteld aan de hand van de tien hoofdpunten in het akkoord.

1. Bestaanszekerheid en koopkracht

SGP-jongeren is blij met de aandacht voor de bestaanszekerheid, al is het slechts ten dele. Bestaanszekerheid is een thema dat de aandacht moet blijven houden! Dat het beleid op de arbeidsmarkt en de pensioenen wordt gecontinueerd, is goed nieuws; dit geeft zekerheid op de lange termijn. Het afschaffen van een aantal lage btw-tarieven staan we ook positief tegenover. Echter, volgens SGP-jongeren rammelt de financiële onderbouwing van een groot deel van deze maatregelen. Dit baart ons zorgen met het oog op financieel degelijk beleid op de lange termijn. Ook blijven noodzakelijke hervormingen op het gebied van belastingen en toeslagen uit.

2. Grip op asiel en migratie

Dat er ingegrepen moet worden op het gebied van asiel en migratie is duidelijk. De onderhandelende partijen hebben terecht een aantal maatregelen hiervoor opgesteld. SGP-jongeren heeft echter twijfels over de uitvoerbaarheid van deze maatregelen omdat de juridische basis wankel lijkt te zijn. Het is goed in te zetten op verdragswijzigingen en het verminderen van de instroom, echter zal dit pas effect hebben op de lange termijn als hier al een akkoord over wordt bereikt. Ook vindt SGP-jongeren het schrappen van ontwikkelingshulp in dit kader een slecht plan omdat dit opvang in de regio kan helpen financieren. De plannen om de integratie en inburgering te verbeteren en daarbij aandacht te geven aan de Holocaust juicht SGP-jongeren toe, evenals het harder aanpakken van overlast gevende asielzoekers. Het aanpakken van arbeidsmigratie is wat SGP-jongeren betreft een riskant plan als dit niet goed wordt uitgevoerd; met name de logistiek en landbouwsector kunnen hier veel negatieve gevolgen van ondervinden.

3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart; elke regio telt

De aandacht voor de woningmarkt wordt gecontinueerd, wat goed nieuws is. Het plan om het openbaar vervoer ook in de regio te houden is eveneens positief. Het plan om weer 130 km/u te mogen rijden op de snelweg is sympathiek, maar SGP-jongeren hoopt dat dit het oplossen van de stikstofproblematiek niet in de weg gaat zitten. Het is maar de vraag of dit scoren voor de achterban verstandig beleid is.

4. Een goede toekomst voor land- en tuinbouw en visserij, voor voedselzekerheid, voor natuur

De agrarische sector wordt weer gewaardeerd en krijgt goede kansen om te verduurzamen en toch voedselproducent te blijven. Onredelijke eisen die het boeren onmogelijk maakten om verder te boeren worden geschrapt en het wordt weer werkbaar. Echter hangt hier ook veel af van beleid in de EU. Of deze plannen allemaal uitgevoerd kunnen worden, hangt daarmee af van de wind die in Europa waait na de verkiezingen.

5. Energietransitie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie

Het is positief dat kernenergie een concrete plek krijgt en dat de overheid lagere en middeninkomens helpt bij de energietransitie. Echter, een urgentiebesef lijkt er niet te zijn en het voornemen om zich aan bepaalde afspraken te houden is erg vrijblijvend. Een langetermijnvisie op elektrisch rijden en (hybride) warmtepompen ontbreekt. Ook wordt de CO2-heffing zonder duidelijke reden teruggedraaid. Deze CO2-heffing is namelijk nodig om schonere industriële processen economisch haalbaar te maken.

6. Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs

Wat de zorg betreft bevat het onderhandelingsakkoord vooral voor de hand liggende voornemens. Verder is SGP-jongeren enerzijds positief dat de medisch-ethische kaders niet verder worden verruimd. Anderzijds baart het ons zorgen dat het wetsvoorstel embryokweek niet van de baan is gehaald en dat er geen grenzen worden aangescherpt (bijvoorbeeld de 24 wekengrens bij abortus). Deze zaken zijn een vrije kwestie geworden in de Tweede Kamer. Dit betekent dat de meerderheid vergaande stappen kan ondernemen op medisch ethisch gebied. Hier heeft SGP-jongeren zorgen over.

Wat de onderwijskant van het akkoord betreft, zijn wij bezorgd. De autonomie van scholen lijkt door grotere grip op het lesmateriaal, sneller ingrijpen bij schoolbesturen, een uitgebreide burgerschapsopdracht en stevige handhaving onder druk te komen staan. Daarnaast biedt ook het aangekondigde toezicht op informeel onderwijs weinig positieve vooruitzichten.

7. Goed bestuur en een sterke rechtsstaat

SGP-jongeren is blij met de aandacht voor goed bestuur en een sterke rechtsstaat. De aangekondigde maatregelen om de rechtsstaat te versterken zijn een goede zaak. Wel moeten deze maatregelen zorgvuldig worden getoetst omdat ze verstrekkende gevolgen kunnen hebben, ongeacht de goede intenties. Een positief punt hieruit is de aangekondigde Europawet, maar er ontstaat het gevaar de sympathie uit de EU te verliezen.

8. Nationale veiligheid

SGP-jongeren is in het algemeen positief over de plannen om de nationale veiligheid te verbeteren. Met name de extra aandacht voor de bestrijding van antisemitisme is positief. Dat de bestrijding van de drugscriminaliteit ook extra aandacht krijgt, is ook positief. De buitenlandse financiering van geloofsgemeenschappen is een punt van zorg. Dit kan raken aan de vrijheid van godsdienst. Daarom vraagt SGP-jongeren om een zeer zorgvuldige afweging van deze maatregelen.

9. Internationale veiligheid

SGP-jongeren is blij dat de onderhandelaars in hun akkoord hebben opgenomen dat er een wettelijke verankering komt voor de NAVO-norm van 2% BBP voor defensie-uitgaven. SGP-jongeren pleit ervoor dat de defensie versterkt wordt met dit budget. De steun aan Oekraïne is belangrijk om de strijd tegen Rusland aan de grens van Europa te steunen. Dit helpt mee Europa veilig te houden. Ook de steun aan Armenië en Israël wordt zeer gewaardeerd.

10. Solide overheidsfinanciën, economie en vestigingsklimaat

Solide overheidsfinanciën zijn een van de ingrediënten van een toekomstbestendig land. Het is daarom belangrijk dat de voorgenomen plannen van de onderhandelaars een solide dekking hebben. De plannen die nu gepresenteerd zijn, hebben dit nog niet. Het lijkt er nu zelfs op dat de staatsschuld alleen maar gaat toenemen. Daar maakt SGP-jongeren zich zorgen om. De aandacht voor een solide vestigingsklimaat is belangrijk.

Ook is SGP-jongeren kritisch op de plannen om 22% te gaan snijden in overheidspersoneel. Het is goed om kritisch te zijn op de eigen uitgaven, maar we hebben in Nederland al te maken met uitvoeringsproblemen door een tekort aan personeel. Het gevaar ontstaat ook dat, om wetten en regelgeving toch door te kunnen voeren, er veel dure consultants worden ingehuurd. Dit gaat dan uiteindelijk meer kosten dan het in dienst houden van ambtenaren. Kortom, dit kan alleen als de overheid kleiner wordt.