De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP-jongeren is opgebouwd uit bestuur en commissies, hetzij territoriaal, organisatorisch of adviserend van aard;
 • Een deel van de eerdergenoemde commissies activiteiten organiseert;
 • SGP-jongeren, hoewel in de eerste plaats een politieke jongerenorganisatie, ook een plek voor sociale binding is;
 • SGP-jongeren goed op de geldelijke middelen moet passen, mede gelet op het teruglopende ledenaantal en de recente verandering van de berekening van de overheidssubsidies;
 • Advertentieruimtes een goede manier zijn om geldelijke middelen te werven;
 • SGP-jongeren nog geen jaarboek uitbrengt;
 • Er op het najaarscongres van 2017 een motie is aangenomen over het uitbrengen bijhouden van een “smoelenboek”, ter bevordering van de samenhang binnen de organisatie en bekendheid van vrijwilligers onderling (Motie 26);

Overwegende dat:

 • Sociale binding het eigenlijke doel van de vereniging, zoals vastgelegd in artikel 3.2 van de statuten, bevordert;
 • Sociale binding binnen een organisatie belangrijk is, zeker in een tijd waarin binding aan een vereniging steeds minder vanzelfsprekend wordt;
 • De banden tussen de verschillende commissies bevordert mogen worden;
 • Het laagdrempelig uitwisselen van ideeën en werkwijzen het opereren van de vereniging bevordert;
 • De veelkleurigheid van onze vereniging het waard is om vast te leggen;
 • De vele activiteiten het waard zijn om vast te leggen;
 • De tijd als vrijwilliger bij onze vereniging het waard is om later op terug te blikken;
 • Een jaarboek de onderlinge banden tussen verschillende commissies bevordert;
 • Een jaarboek een goed inzicht geeft in het doen en laten van de verschillende commissies van onze organisatie;

Verzoekt het bestuur:

 • Jaarlijks een jaarboek uit te brengen;
 • Een keuze te maken tussen een fysieke dan wel digitale versie van het jaarboek;
 • Jaarlijks een werkgroep aan te stellen, welke belast is met het ontwerp van het jaarboek;
 • Deze werkgroep te stellen onder de supervisie van Team Communicatie om de huisstijl te waarborgen;
 • In het jaarboek in ieder geval van iedere actieve territoriale, dan wel organisatorische, dan wel adviserende commissie ten minste één bladzijde op te nemen;
 • Deze bladzijden te vullen met één of meerdere foto’s en een (ludiek) tekststukje geschreven door de desbetreffende commissies;
 • In het jaarboek in ieder geval foto’s en/of korte verslagen op te nemen van de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar;
 • Te zien naar mogelijkheden om in het jaarboek advertentieruimte op te nemen ter bekostiging, in geval gekozen wordt voor een fysiek jaarboek;
 • Dit jaarboek óf aan de actieve leden beschikbaar te stellen, óf bij de InContact te voegen;
 • Te zien naar een goede verdeling van de (overige) kosten van een exemplaar, voor besteller en organisatie, wanneer gekozen is voor een fysiek jaarboek die aan de actieve leden beschikbaar wordt gesteld;
 • Alvorens de jaarboeken te bestellen, een formulier te maken voor het aanvragen van een jaarboek, om overtollige exemplaren te voorkomen, wanneer er gekozen is voor een fysiek jaarboek die aan de actieve leden beschikbaar wordt gesteld;
 • Het jaarboek met de nieuwjaarsactiviteit uit te reiken, wanneer er gekozen is voor een fysiek jaarboek die aan de actieve leden beschikbaar wordt gesteld;

Gaat over tot de orde van de dag

 • Maurits Verhoeven
 • Julian Bassa
 • Coraline Ruitenbeek
 • Henry Draaijer
 • Mark de Jong
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Ardi Pierik
 • Corné van Tilborgh
 • Thomas Vink
 • Johan Roodnat
 • Cors van den Broek
 • Justin Klerk

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: