De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • In de landelijke stikstofdiscussie het kabinet vooral met de vinger naar de boeren wijst op het gebied van stikstofreductie;
 • Er bij de meeste agrariërs in Nederland géén onwil bestaat over het meewerken aan een eerlijke transitie en reductie;
 • Met de huidige landelijke ontwikkelingen in alle provinciën landbouwgrond voor daadwerkelijke landbouwers schaars dreigt te worden;
 • De opstelling van een landelijke coalitiepartij mogelijkheden lijkt te gaan bieden voor een andere houding rondom het stikstofdossier;
 • Talloze agrariërs zich zorgen maken over de mogelijkheid om nu en in de toekomst hun bedrijfsvoering te kunnen voortzetten;
 • Agrariërs landbouwgrond nodig hebben om nu en in de toekomst te kunnen extensiveren om hun bedrijf rendabel te houden;
 • In veel provinciën agrariërs graag (kleinschalige) recreatie/kinderopvang zouden willen op het boerenerf maar zij vaak tegen een muur van bureaucratie aanlopen.

Overwegende dat:

 • Boeren niet het probleem zijn in de stikstofproblematiek maar de oplossing;
 • Agrariërs onmisbaar zijn voor Nederland op het gebied van voedselvoorziening, landschapsbeheer & sociale functie in het gebied;
 • De moederpartij en SGPJ altijd een constructieve houding hebben aangenomen in de behandeling van het stikstofdossier en er in de landelijke politiek momentum en beweging lijkt te komen;
 • Extensivering voor veel agrariërs naast innovatie een oplossing kan bieden;
 • Recreatie/kinderopvang op het boerenerf een positieve uitwerking kan hebben op het beeld rondom agrariërs wat in de huidige samenleving vaak niet al te positief is en daarnaast een enorme educatieve functie kan hebben;
 • Recreatie/kinderopvang op het boerenerf voor bepaalde agrariërs ook een deel van de oplossing voor de onzekerheden rondom bedrijfsvoering kan gaan vormen.

Verzoekt het bestuur:

 • Zich middels een politiek statement, in samenwerking met betrokken politieke commissies, in te zetten voor het geven van extra aandacht voor de noodzaak voor ruimte in de brede zin voor onze agrariërs in het hedendaagse landschap. Daarbij in het bijzonder aandacht te hebben voor de mogelijkheden rondom extensivering en recreatie/kinderopvang van en op het boerenerf. Dit alles om zo op kleine en subtiele wijze perspectief te geven voor de gehele agrarische sector op de lange termijn;
 • Statenfracties en gedeputeerden van de moederpartij in de provinciën, zo u wenst breder, (in samenwerking met betrokken commissie(s)) actief op bovenstaande zaken te wijzen;
 • Op het volgende congres over de voortgang van deze motie te rapporteren aan de ledenvergadering.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Thomas Vink
 • Berry Bouw
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Corné van Tilborgh
 • Hanno de Vries

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: