Motie indienen

Algemene gegevens

 

Inhoud motie

De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op [datum] te [plaatsnaam], gehoord de beraadslaging, constaterende dat:


.. overwegende dat:


.. verzoekt het bestuur: