De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De Cao-onderhandelingen voor defensie personeel zijn stukgelopen.
 • Defensiepersoneel structureel te weinig betaald krijgt en de arbeidsvoorwaarden slecht zijn, zeker in verhouding tot het werk wat zij doen.
 • Er defensiepersoneel is dat onder de armoedegrens leeft.
 • Er al jaren bezuinigd is op defensie, er de afgelopen 4 jaar wel geld bijgekomen is maar de problemen met de arbeidsvoorwaarden niet zijn verbeterd.

Overwegende dat:

 • Dat Nederland gebaat is bij een sterke krijgsmacht die eigen grondgebied en dat van bondgenoten kan beschermen.
 • Dat Nederland een krijgsmacht nodig heeft die de overheid kan ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp in geval van nood.
 • Dat voor bovengenoemde punten voldoende en goed personeel nodig is.
 • Dat het bevreemdend is dat er defensiepersoneel is dat onder de armoedegrens leeft.
 • Dat defensiepersoneel gebaat is bij een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden en er daardoor minder verloop is en meer inzet.
 • Dat goede arbeidsvoorwaarden bijdragen aan een betere positie ten opzichte van bedrijfsleven voor de aanwas van nieuw personeel.

Verzoekt het bestuur:

 • Meer aandacht aan het salaris en de arbeidsvoorwaarden te besteden en hier ook een duidelijk standpunt over te formuleren dat recht doet aan het belang van ons defensiepersoneel.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Gerbrand van Hoef
 • Erwin Guijt
 • Martijn van Koeveringe
 • Berry Bouw
 • Ardi Pierik
 • Peter van Lagen
 • Barthil van Deelen
 • Christian Hovestadt
 • Nadine Hoogstraten
 • Jasper de Redelijkheid
 • Jaap Driessen
 • Wouter Dekker
 • Henry Draaijer

Deze motie werd behandeld op: