De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er momenteel veel wantrouwen is tussen het bestuur en de leden van SGP-jongeren;
 • Dit wantrouwen met name zichtbaar wordt rondom ledenvergaderingen en zich toespitst op de werving, selectie en voordracht van kandidaat-bestuursleden;
 • Er op 29 juni 2020 een ledenvergadering is geweest die aan dit wantrouwen heeft bijgedragen;
 • Dat er de afgelopen weken een sollicitatieprocedure is geweest waarin opnieuw fouten zijn gemaakt, waardoor het genoemde wantrouwen verder is versterkt;
 • Dat op 28 november 2020 een motie is aangenomen over meervoudige kandidaatstelling, maar deze niet is uitgevoerd;
 • Dat de adviescommissie het bestuur heeft geadviseerd om het Huishoudelijk Reglement te wijzigen zodat ook de adviescommissie de bevoegdheid krijgt om geschikte bestuursleden voor te dragen en heeft geadviseerd om het aantal steunbetuigingen voor kandidaatstelling door leden te verlagen van vijftig naar twintig, maar dat deze adviezen niet zijn overgenomen;
 • Dat de adviescommissie de handelswijze van het bestuur tijdens de laatste sollicitatieprocedure en de omgang met sollicitanten afkeurt;
 • Dat de adviescommissie geen vertrouwen heeft in het goed functioneren van de huidige sollicitatieprocedure in de toekomst;

Overwegende dat:

 • Wantrouwen tussen leden en bestuur enorm schadelijk is voor SGP-jongeren;
 • Het wantrouwen in het verleden is ontstaan en huidige bestuursleden daarmee geconfronteerd worden;
 • Recent benoemde bestuursleden betrokken zijn bij de huidige procedure, maar absoluut het vertrouwen van de leden verdienen;
 • Het voor de recent benoemde bestuursleden wenselijk is dat zij een frisse start kunnen maken en zich niet hoeven bezighouden met gedoe;
 • Het vertrouwen kan worden herwonnen door de sollicitatieprocedure te herzien en de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te passen;
 • Het onwenselijk is als het bestuur hiervoor voorstellen doet, omdat zij in het verleden een motie over meervoudige kandidaatstelling niet heeft uitgevoerd en omdat zij in het verleden adviezen van de adviescommissie niet heeft opgevolgd, terwijl hiervoor een breed draagvlak voor was binnen SGP-jongeren;
 • Het bijdraagt aan het herstellen van vertrouwen tussen leden en bestuur als een onafhankelijk commissie hiervoor voorstellen doet;

Verzoekt het bestuur:

 • Een onafhankelijke commissie te benoemen met de opdracht:  Een nieuwe sollicitatieprocedure te maken voor het werven van kandidaat-bestuursleden, waarbij enerzijds kandidaten worden getoetst op geschiktheid maar anderzijds het bestuur niet langer als enige besluit welke kandidaten worden voorgedragen, en de verantwoordelijkheid van bestuur, HR en adviescommissie helder wordt beschreven;
 • De wijzigingen die hiervoor nodig zijn in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement in kaart te brengen en daarvoor voorstellen te doen;
 • Hierover uiterlijk 1 oktober 2021 verslag te doen aan het bestuur;
 • Het verslag van deze commissie te agenderen voor de ledenvergadering in het najaar van 2021;
 • De wijzigingsvoorstellen van de hierboven genoemde commissie ongewijzigd, zonder tussenkomst van wie dan ook, voor te leggen aan de ledenvergadering in het najaar van 2021.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Arthur Polder
 • Erwin Guijt
 • Mathijs van der Tang
 • Maurits Stuut
 • Lianne Ruitenbeek
 • Tom de Nooijer
 • Dooitze de Jong
 • Mark Verwoerd
 • Gerbrand van Hoef
 • Berry Bouw
 • Ardi Pierik
 • Wilmer Achterstraat
 • Melvin Hazeleger
 • Bart Vlot Peter van Lagen
 • Joël Jansen
 • Martijn Boerman
 • Koen Schouten
 • Lineke Seppenwoolde
 • Johan Roodnat
 • Nadine Hoogstraten
 • Sander Nipius
 • Christian Hovestadt
 • Jurian van der Ree
 • Corné van Tilborgh
 • Timon Thomassen
 • Corinda Hazenboom
 • Jasper de Redelijkheid
 • Jaap Driessen
 • Otto van der Tang
 • Wouter Dekker
 • Henry Draaijer
 • Rody van Heijst
 • Barthil van Deelen

Deze motie werd behandeld op: