De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De discussie over het vrouwenstandpunt binnen de SGP(J) al jarenlang leeft;
 • Los van enkele incidentele gevallen de SGP nog geen vrouwelijke politici kent;
 • Een substantieel deel van de achterban geen bezwaren heeft tegen een rol voor vrouwen in een politieke functie;
 • Een ander deel zelfs bezwaren heeft tegen het weigeren van vrouwen in politieke functies.

Overwegende dat:

 • Er geen Bijbelse grond is voor het uitsluiten van vrouwen uit politieke functies;
 • Vrouwen in de Bijbel vaak een opvallend prominente rol hebben;
 • Het in een democratie van belang is dat de gehele bevolking vertegenwoordigd wordt;
 • Dit mede van belang is vanwege de vertegenwoordiging van vrouwen op specifieke thema’s, zoals vraagstukken rond het levensbegin en prostitutie;
 • Gods wet en de daaruit volgende verplichtingen voor ons leven zowel voor mannen als vrouwen gelden, ook in maatschappelijk opzicht. Vrouwen hebben volgens de Bijbel dus een (belangrijke) taak in de samenleving;
 • Het daarom ongewenst is om geschikte vrouwen uit te sluiten van politieke functies.

Verzoekt het bestuur:

 • Uit te spreken dat de SGP-jongeren niet tegen politieke functies voor vrouwen zijn.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Willeke Hoogendoorn
 • Jurian van der Ree
 • Willem Jan Blom
 • Lianne Ruitenbeek
 • Mark Verwoerd
 • Dooitze de Jong
 • Martijn Boerman
 • Marieke Hotting
 • Maarten van Nieuw Amerongen
 • Ardi Pierik
 • Rody van Heijst
 • Lineke Seppenwoolde
 • Tom de Nooijer
 • Willem-Jan Verdoes
 • Nienke Pieffers
 • Henrik Van De Ruitenbeek
 • Matthijs Huntelerslag
 • Jasper de Redelijkheid
 • Mirthe van Westerhuis
 • Geraldine Averesch

Deze motie werd behandeld op: