De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Er op dit moment geen duidelijke richtlijn bestaat als het gaat om het uitnodigen van sprekers afkomstig uit partijen als PVV en Forum voor Democratie;

Overwegende dat:

  • Het uitnodigen van sprekers van bijvoorbeeld PVV en Forum voor Democratie wellicht politieke risico's heeft;
  • Het uitnodigen van sprekers uit de voornoemde partijen in bepaalde gevallen tot organisatorische moeilijkheden (bijvoorbeeld: grote toeloop, ongewenste gasten) kan leiden bij het organiseren van partijavonden;
  • Er een groep SGP(J)'ers is die het uitnodigen van sprekers uit bijvoorbeeld voornoemde partijen onwenselijk acht;
  • Het volledig overlaten van de risico-analyse aan lokale commissies tot problemen kan leiden als de genoemde mogelijke risico's reëel blijken;

Verzoekt het bestuur:

  • Na te denken over de voors en tegens van eventuele uitnodigingen van sprekers afkomstig uit bijvoorbeeld PVV en Forum voor Democratie;
  • Op basis van deze voors en tegens een besluit te nemen over de wenselijkheid hiervan;
  • Het resultaat van deze besluitvorming in een richtlijn en (indien uitnodiging mogelijk zou blijken) eventueel een handleiding naar de lokale commissies te sturen;

Gaat over tot de orde van de dag

  • Ardi Pierik
  • Barthil van Deelen

Deze motie werd behandeld op: