De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP-jongeren voor de bestelling van een lespakket €1,- per lesboekje in rekening brengt.
 • Het lespakket tot stand is gebracht ter ondersteuning en versterking van de gastlessen die SGP-jongeren verzorgt.

Overwegende dat:

 • Het in rekening brengen van een kostprijs een afschrikwekkend effect kan hebben op basisscholen.
 • Er recent ook gastlessen zijn gegeven, waarbij vanuit kostenoverwegingen geen gebruik is gemaakt van de lesboekjes.
 • Dit een ongewenst neveneffect is.
 • Het verzorgen van gastlessen in de achterliggende jaren een steeds belangrijkere activiteit van SGP-jongeren is geworden.
 • Verzorging van gastlessen lokale commissies een uitgelezen kans biedt voor contact met hun doelgroep en lokale bekendheid.
 • Gastlessen doorgaans een eerste gelegenheid zijn waarbij jongeren kennis maken met SGP-jongeren.
 • Dit eerste contactmoment op jonge leeftijd zorgt voor significant meer betrokkenheid op latere leeftijd.
 • Het bestuur de ambitie heeft uitgesproken om meer gastlessen door lokale commissies te laten verzorgen.
 • Het hierbij logisch zou zijn dat de ondersteunende lesboekjes gratis verkrijgbaar zijn.
 • De jaarlijkse opbrengst uit de verkoop van lespakketten een relatief gering bedrag is.

Verzoekt het bestuur:

 • Structureel geen bedrag meer in rekening te brengen bij bestelling van lespakketten en deze vanaf heden gratis aan te bieden.
 • De commissie Rijssen bij aanneming van deze motie ‘de complimenten’ te geven en hier in het vervolg terughoudend in te zijn, om te voorkomen dat complimenten binnen onze organisatie aan waarde inboeten.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Rick van Dijke
 • Niels Hobbel
 • Leander Tramper
 • Berry Bouw
 • Martijn Boerman
 • Tom Jansen
 • Lianne Ruitenbeek
 • Henry van Bragt
 • Arthur Polder
 • Jaap Driessen
 • Johannes van der Poel
 • Bart Vlot

Deze motie werd behandeld op: