De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Het conceptverkiezingsprogramma van CU-SGP voor de verkiezingen voor het Europees Parlement gepubliceerd is;
  • Ook SGP-jongeren wijzigingsvoorstellen kan indienen voor het te houden verkiezingscongres.

Overwegende dat:

  • Het conceptverkiezingsprogramma op verschillende punten verbeterd, verhelderd, of aangevuld kan worden;

Verzoekt het bestuur:

  • Het onderstaande amendement in te dienen voor het verkiezingscongres 
Pagina 37, hoofdstuk 12 

Betreft: toevoegen 
Voorstel: toevoegen dat de EU zich sterk maakt voor gezamenlijke zogenaamde Magnitsky-wetgeving.
Toelichting: Magnitsky-wetgeving, die in de verschillende landen al van kracht is, biedt de mogelijkheid om buitenlandse individuen die betrokken zijn bij (ernstige) mensenrechtenschendingen, sancties op te leggen. Hierbij valt te denken aan het bevriezen van buitenlandse tegoeden en het intrekken of weigeren van visa van betreffende overheidsfunctionarissen. Hoewel de wet allereerst gericht was op de (Russische) verantwoordelijken voor de dood van Sergei Magnitsky, wordt de wetgeving inmiddels veel breder gebruikt. Magnitsky-wetgeving kan wereldwijd toegepast worden voor allerlei zaken. Op geen enkele manier is de wetgeving op voorhand gericht tegen een bepaald land. Bovendien hebben zowel CU als SGP vorig jaar voor een voorstel gestemd dat het kabinet oproept werk te maken van EU-brede Magnitsky-wetgeving.

Gaat over tot de orde van de dag

  • Lianne Ruitenbeek
  • Berry Bouw
  • Gerwin Geneugelijk
  • Arjen Klein
  • Diederik van Duijn

Deze motie werd behandeld op: