De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Het heersende paradigma is dat de door menselijk handelen veroorzaakte uitstoot van CO2 substantieel van invloed is op de ontwikkeling van ons klimaat;
 • Als gevolg van dit paradigma er vele honderden miljarden euro’s wordt geïnvesteerd in beleid wat een antwoord moet zijn op de veronderstelde oorzaken en gevolgen;
 • Het manifest van 22 februari 2017, gepresenteerd door Jan Terlouw, deels gebaseerd is op het genoemde heersende paradigma en genoemde investering vraagt;

Overwegende dat:

Er reden om aan te nemen is dat dit paradigma en het als gevolg daarvan ingestelde beleid niet de wetenschappelijke toets der kritiek kan doorstaan, lees bijvoorbeeld dit artikel:


Verzoekt het bestuur:

 • Al dan niet uitgevoerd door een commissie, een rapport op te stellen en voor te leggen aan de leden op een reguliere algemene vergadering, waarin de volgende hoofdvraag beantwoord wordt: Kan er op dit moment, op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis, naar redelijkheid gesteld worden dat de door menselijk handelen veroorzaakte uitstoot van CO2 van substantiële aard is op de verandering van ons klimaat?
 • En bij een positief antwoord op de hoofdvraag de vraag te beantwoorden: Kan er op dit moment, op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis, naar redelijkheid gesteld worden dat de genomen en beoogde maatregelen ter reductie van de door menselijk handelen veroorzaakte uitstoot van CO2, dermate effectief zijn dat deze een significant effect hebben op de klimaatverandering?
 • In afwachting van het rapport genoemd in lid 1 de handtekening van SGP-jongeren onder het manifest van 22 februari 2017, gepresenteerd door Jan Terlouw, op te schorten tot tenminste de behandeling van dit rapport in een reguliere algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Auke Dijkstra
 • Joshua Nas
 • Christian Hovestadt
 • Bert-Jan Pleijsier
 • Silvan Hardeman
 • Lydia de Goffau
 • Nadine Hoogstraten

Deze motie werd behandeld op: