De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2018, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP-Jongeren tegen het zogenoemde kinderpardon is;
 • Circa 400 kinderen door het beroep op deze wet ondertussen hun leven hier hebben opgebouwd;
 • Zowel de Immigratie- en naturalisatiedienst als de ouders van deze kinderen de procedures langer hebben gemaakt dan strikt noodzakelijk;
 • Staatssecretaris Harbers onderzoek laat doen naar hoe de asielzoekersprocedures korter kunnen worden gemaakt.
 • Het onderzoek volgens Harbers ongeveer een jaar gaat duren.
Overwegende dat:

 • De commotie over het kinderpardon laat zien dat het kinderpardon in de huidige vorm niet werkt;
 • Kinderen nooit schuldig zijn aan juridisch getouwtrek tussen ouders en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Wel de negatieve gevolgen hiervan ondervinden;
 • Artikel 3.1 van het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zegt: 'Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.'
 • Nederland dit kinderrechtenverdrag getekend en bekrachtigd heeft:
 • SGP-Jongeren eerder al gepleit heeft bij de staatssecretaris destijds (zie statement: 'Het kinderpardon wordt een verwarde discussie', gepubliceerd op 14 juni 2014) voor coulance, nogmaals de dossiers van afgewezen kinderen te beoordelen en dat kinderen niet de dupe mogen worden van verkeerde afwegingen en fouten die we hebben gemaakt in ons asielbeleid;
 • Een jaar onderzoek naar hoe asielprocedures korter en beter kunnen te lang is.
Verzoekt het bestuur:

 • Staatssecretaris Harbers te vragen om nogmaals de dossiers van afgewezen kinderen te beoordelen;
 • Te vragen aan staatssecretaris Harbers voor coulance in dezen;
 • Te pleiten bij staatssecretaris Harbers voor prioriteit bij het onderzoek naar hoe asielprocedures korter en beter kunnen;
 • De Tweede Kamerfractie van de SGP, onze moederpartij, hierover te informeren.
Gaat over tot de orde van de dag

 • Matthijs Huntelerslag
 • Berry Bouw

Deze motie werd behandeld op: