De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2018, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er tijdens ledenvergaderingen meermalen behoeften is gebleken om niet-geagendeerde onderwerpen te bespreken, al dan niet n.a.v. in de vergadering naar voren gekomen informatie;
 • Voor sommige onderwerpen het middel motie te zwaar kan worden bevonden;

Overwegende dat:

 • Het wenselijk is om te voorkomen dat er moties worden ingediend om daarmee bespreekruimte te creëren;
 • Het onderdeel 'rondvraag' de facto 'ingezonden vragen' betreft, mede vanwege de inzendtermijn, wat overigens in zichzelf waarde heeft omdat op die manier het bestuur zich kan beraden over bepaalde kwesties;
 • Het echter niet ongebruikelijk is dat door de ontmoeting en gesprekken die leden in de informele sfeer hebben, er vragen en kwesties naar voren komen waar men eerder nog niet opgekomen was;
 • Het hanteren van een Dialoogmoment als agendapunt tijdens ledenvergaderingen kan voorzien in de behoefte om onderling en/of met bestuur van gedachte te wisselen over onderwerpen;
 • De voorzitter, zoals bij alle agendapunten, vanuit zijn bevoegdheid gelegen in Art. 2 lid 2 HR de dialoog ordelijk kan laten verlopen en kan voorkomen dat een dialoog onnodig te veel tijd in beslag neemt;
 • Het dialoogmoment geen vervanging is van de rondvraag (ingezonden vragen zou beter de lading dekken), daar het goed denkbaar is dat het bij bepaalde vragen het bestuur een uitgebreidere onderlinge beraadslaging nodig heeft alvorens het met een antwoord kan komen;
 • Het dialoogmoment een waardevolle spontaniteit, verdieping en ideeëncreatie toelaat in de vergadering, en deze interactie als zodanig bij kan dragen aan de ontwikkeling van de vereniging;

Verzoekt het bestuur:

 • Om op ledenvergaderingen een Dialoogmoment op te nemen op de agenda waarin leden de gelegenheid hebben om onderwerpen met de vergadering te bespreken. (Toelichting: het is aan te raden dit dialoogmoment voorafgaand aan het agendapunt moties op te nemen. Op deze manier geeft dit een extra stimulans om niet meteen het middel motie te gebruiken, mede omdat er door deze chronologie de mogelijkheid blijft bestaan om, wanneer het toch nodig blijkt te zijn om de vergadering zich ergens over te laten uitspreken, dit in het volgende agendapunt kan plaatsvinden.)

Gaat over tot de orde van de dag

 • Berry Bouw
 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Arthur Polder
 • Koen Schouten
 • Jaap Driessen

Deze motie werd behandeld op: