De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Het bestuur behoudens de beperkingen volgens de statuten belast is met het besturen van de vereniging (art. 9 lid 1 Statuten);
 • De vereniging wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur (art. 9 lid 3 Statuten);
 • Derhalve gemandateerd is om haar handtekening te zetten onder meningsvormende documenten, zoals een manifest.

Overwegende dat:

 • Het bestuur het vertrouwen geniet om namens de vereniging te handelen in zaken waar eerder door de vereniging goedkeuring aan is gegeven, hetzij via het geven van instructies dan wel door voorstellen van het bestuur niet af te keuren;
 • Er derhalve situaties kunnen ontstaan waarin het bestuur gevraagd wordt een standpunt in te nemen betreffende zaken, waarbij er niet teruggevallen kan worden op een eerder door de leden goedgekeurd standpunt, dan wel dat de situatie onvoldoende aansluit op een eerder door de leden goedgekeurd standpunt, of hier twijfel over bestaat;
 • Het wenselijk is dat de leden in de gelegenheid worden gesteld om zeggenschap uit oefenen over de standpuntbepaling van de vereniging;
 • Het tegelijkertijd niet wenselijk is om het bestuur vleugellam te maken in situaties waarbij het mandaat omtrent een standpunt afwezig of onduidelijk is;
 • Er op verschillende bestuurskundige niveaus reeds gewerkt wordt met het systeem van ratificatie, waarbij een bestuur een handtekening zet onder documenten en dit pas volledige geldigheid krijgt na ratificatie door bijvoorbeeld leden.

Verzoekt het bestuur:

In het huishoudelijk reglement op te nemen:

 • Het bestuur van SGP-jongeren is gemachtigd om de naam van de vereniging te verbinden aan een document afkomstig van buiten de eigen vereniging, wanneer de standpuntbepaling in dat document overeenkomstig is met een reeds door SGP-jongeren vastgelegd standpunt.
 • In situaties waarin lid 1 niet toegepast kan worden geldt dat het bestuur van SGP-jongeren enkel de naam van de vereniging aan het document kan verbinden onder voorbehoud van ratificatie door de ledenvergadering, en hier in een dergelijk voorkomende situatie nadrukkelijk op te wijze.
 • De ratificatie van de naamsverbinding wordt aan de leden voorgelegd op de eerstvolgende reguliere algemene ledenvergadering, tenzij hiervoor geen redelijke termijn beschikbaar is en het derhalve op een opvolgende algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.
 • De ratificatie vindt via stemming plaats, overeenkomstig artikel 17 Statuten.
 • In situaties waarin er twijfel is over de toepasbaarheid van lid 1, kiest het bestuur voor lid 2.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Joshua Nas
 • Christian Hovestadt
 • Bert-Jan Pleijsier
 • Tom de Nooijer
 • Marijn de Jong

Deze motie werd behandeld op: