De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er miljarden aan Nederlands belastinggeld worden ingezet om klimaatbeleid te voeren;
 • SGP-jongeren van mening is dat er zuinig omgegaan dient te worden met belastinggeld, en wanneer belastinggeld ingezet wordt dit effectief en efficiënt dient te zijn;

Overwegende dat:

 • Er twijfels zijn over het nut en de noodzaak van de ingezette koers qua klimaatbeleid, zowel in de wetenschappelijke wereld maar ook binnen SGP-jongeren;
 • Dit, vanwege de vele miljarden die gemoeid zijn met het klimaatbeleid, noopt tot bezinning;
 • Een discussieavond een geschikt middel is om een beeld te krijgen van verschillende standpunten, mede vanwege de mogelijkheid om deskundigheid in te brengen die niet aanwezig is binnen de eigen organisatie;
 • De uitkomsten van een dergelijke discussieavond gebruikt kunnen worden door een commissie als DOL, in het geval deze bijvoorbeeld een reflectierapport gaat opstellen;

Verzoekt het bestuur:

 • Om voor het einde van 2018, bij voorkeur voor de jaarvergadering van voorjaar 2018, een discussieavond te organiseren over het klimaatbeleid waarbij zowel voor- als tegenstanders met elkaar in discussie gaan over het klimaatbeleid.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Koen Schouten
 • Joshua Nas
 • Jos van der Maas

Deze motie werd behandeld op: