De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er een sterke doorstroming is binnen de groep vrijwilligers van SGP-jongeren;
 • Vrijwilligers daardoor te weinig weet hebben van de actuele bezetting van commissies.

Overwegende dat:

 • Ondergetekende sinds voorjaar 2016 heeft gepleit voor een overzicht van alle vrijwilligers;
 • Deze ontwikkeling wenselijk is voor de bekendheid van vrijwilligers onderling en de samenhang binnen de organisatie;
 • Dit overzicht door het bestuur onder de benaming 'smoelenboek' keer op keer is toegezegd;
 • Hiertoe een digitale omgeving beschikbaar is, bekend onder de naam intranet;
 • Het bestuur derhalve niet door externe beletselen weerhouden wordt om de boven aangehaalde toezegging in te lossen.

Verzoekt het bestuur:

 • Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 31 december in ieder geval van alle landelijke commissies het volgende op te nemen in een overzichtelijk bestand op intranet: per commissie een overzicht van de vrijwilligers met daarbij (1) een pasfoto van de vrijwilliger (met toestemming van de eigenaar van het gezicht, i.v.m. de privacywetgeving) en (2) een korte tekst waarin vrijwilliger zich voorstelt.
 • Deze informatie van nieuwe vrijwilligers op te nemen in een bijlage bij de infom@il.
 • Het bestand na elke infom@il te actualiseren

Gaat over tot de orde van de dag

 • Frans Hazeleger
 • Mathijs Jonkers
 • Koen Schouten
 • Arthur Polder
 • Lisanne de Visser
 • Jos van de Breevaart
 • Johannes van der Poel

Deze motie werd behandeld op: