De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Waterschappen blij zijn met de ambitieuze duurzaamheids- en klimaatagenda van het nieuwe kabinet.
 • Er volgens de waterschappen in het regeerakkoord veel aandacht is voor de thema’s, met name: energie, klimaatadaptatie en circulaire economie, uit de eerder gezamenlijk aangeboden investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ van gemeenten, provincies en waterschappen.
 • De uitvoering van het Deltaprogramma door het nieuwe kabinet wordt voortgezet. Met de nadruk op het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland.
 • De Deltacommissaris heeft gesignaleerd dat Nederland nog lang niet overal goed is voorbereid op de gevolgen van extreem weer.

Overwegende dat:

 • SGP-jongeren dient te reflecteren op de voorgenomen maatregelen in het regeerakkoord om meer aandacht te creëren voor de duurzaamheids- en klimaatagenda.
 • Er moet worden bezien of de voorgenomen maatregelen, met betrekking tot duurzaamheid en klimaat, van het nieuwe kabinet overeenkomen met de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap en de visie van zowel de SGP als SGP-jongeren.

Verzoekt het bestuur:

 • De commissie DOL te verzoeken, vóór het najaarscongres in 2018, een reflectierapport over de duurzaamheids- en klimaatagenda van het kabinet te presenteren en in de beginfase de leden te betrekken door een discussieavond met deskundigen te organiseren over de uitvoering van de duurzaamheids- en klimaatagenda.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Johannes van der Poel
 • Lennard Oskam
 • Arij Heijboer
 • Rick Gouman
 • Chiel Overbeeke
 • Arjen Klein
 • Frans Hazeleger
 • Jos van de Breevaart
 • Jaap Driessen
 • Henry van Bragt
 • Willem Wagteveld
 • Hermien Valkenburg
 • Annelien van der Spek
 • Gijs Westeneng
 • Nadine Hoogstraten
 • Melvin Hazeleger
 • Joshua Nas
 • Frans Willem de Pater
 • Gerwin Boswijk
 • Berry Bouw
 • Arie Vonk Noordegraaf
 • Koen Schouten
 • Mathijs Jonkers
 • Silvan Hardeman
 • Jos van der Maas
 • Pieter Meijers

Deze motie werd behandeld op: