De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Defensie de afgelopen decennia diep is getroffen door de bezuinigingen;
 • Het nieuwe kabinet extra geld voor defensie reserveert;
 • Het huidige budget/begroting wat ons betreft slechts een eerste stap is.
 • In het SGP-verkiezingsprogramma 2017-2021 de volgende tekst staat opgenomen over Defensie: ‘In Denemarken en Zweden sluiten regering, parlement en externe experts Meerjarige Defensie Akkoorden waarin de uitgaven voor Defensie voor meer dan vijf jaren worden vastgelegd. Nederland zou dit goede voorbeeld moeten volgen zodat voorkomen wordt dat het ene kabinet wegbezuinigt, wat het andere erbij geplust heeft;'

Overwegende dat:

 • Defensie een belangrijk speerpunt is voor de SGP(J);
 • Het voor velen onduidelijk is waar het extra geld aan uitgegeven gaat worden;
 • Defensie geen speelbal mag worden van welk kabinet dan ook;
 • Er zowel in de politiek, als intern verschillende meningen bestaan over de besteding van (extra) budget;
 • Tweede Kamer lid Eijsink (PvdA) een motie ingediend heeft over het verder onderzoeken van de mogelijkheid tot Defensie Akkoorden in Nederland;
 • Deze motie werd ondersteund door de PvdA, VVD, CDA, D66, SGP, CU, de fractie Bontes/Van Klaveren en het onafhankelijk lid Houwers (114 Tweede Kamer zetels, oftewel 76%);
 • Het begin van Defensie Akkoorden in Nederland ligt bij de wil van de Tweede Kamer om dit te initiëren;
 • Er in het regeerakkoord geen woord staat over een Meerjarig Defensie Akkoord;
 • Er behoefte is aan een duidelijk beeld/rapport over de behoeften/wensen en staat van dienst van Defensie;
 • Het afgelopen jaar heeft ontbroken aan visie, zowel binnen als buiten Defensie

Verzoekt het bestuur:

 • De fractie in de Tweede Kamer te steunen in hun oproep voor een Meerjarig Defensie Begroting;
 • Er bij de fractie in de Tweede Kamer op aan te dringen alle mogelijke initiatieven te nemen om te komen tot een Meerjarig Defensie Akkoord;
 • Er bij de fractie in de Tweede Kamer op aan te dringen een brede staatscommissie in te stellen die onderzoekt met welke veiligheid Nederland in internationaal verband gediend is, hoe we NAVO-norm gaan halen, wat de huidige (financiële) stand van zaken is binnen Defensie en waar de behoeften/wensen liggen binnen Defensie;
 • Op de algemene ledenvergadering van de SGP in april 2018 een motie in te dienen met het verzoek om in de Tweede Kamer de volgende voorstellen in te dienen: (1) Invoering Meerjarige Defensiebegroting; (2) Een brede staatscommissie, of daarop lijkend instrument, in te stellen die onderzoekt met welke veiligheid Nederland in internationaal verband gediend is, hoe we NAVO-norm gaan halen, wat de huidige (financiële) stand van zaken is binnen Defensie en waar de behoeften/wensen liggen binnen Defensie;

Gaat over tot de orde van de dag

 • Wietse Blok
 • Arie Rijneveld
 • Lianne Ruitenbeek
 • Marien Blok
 • Arjen Klein
 • Berry Bouw
 • Wybe Beelen
 • Chiel Overbeeke
 • Matthijs Huntelerslag
 • Geert-Jan Gerritsen
 • Frans Hazeleger
 • Jaap Driessen
 • Hermien Valkenburg
 • Daniel Verheij
 • Jos van der Maas
 • Wenneke de Ruijter

Deze motie werd behandeld op: