De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Het kabinet van plan is een proef uit te voeren met legale wietteelt (Regeerakkoord, Hoofdstuk 1, 1.1 Justitie en veiligheid, blz. 7)

Overwegende dat:

 • Het kabinet met deze proef wil kijken of de criminaliteit rond deze drugs afneemt;
 • De overheid hiermee het gebruik van deze softdrugs legaliseert;
 • Het onbekend is wat de gevolgen zullen zijn voor de volksgezondheid;
 • De gezondheid van burgers niet de speelbal mag zijn van testen door de overheid;
 • Diverse gemeenten, waaronder Rotterdam aangegeven hebben proefgemeente te willen zijn;
 • Lokale bestuurders te maken gaan krijgen met dit vraagstuk;
 • De SGP-jongeren al jaren pleiten voor een totaalverbod van alle soorten drugs;

Verzoekt het bestuur:

 • Publiekelijk stelling te nemen tegen deze proef;
 • De SGP-fractie in de Tweede Kamer te ondersteunen in hun strijd tegen deze proef;
 • Deze mening aan de betrokken SGP-volksvertegenwoordigers bekend te maken en hen op te roepen naar dit standpunt te handelen;
 • Alle lokale overheden die te maken krijgen met deze proef, te informeren over ons standpunt.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Wietse Blok
 • Arie Rijneveld
 • Lianne Ruitenbeek
 • Marien Blok
 • Arthur Polder
 • Berry Bouw
 • Matthijs Huntelerslag
 • Jaap Driessen
 • Daniel Verheij
 • Jos van der Maas
 • Wenneke de Ruijter

Deze motie werd behandeld op: