De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 25 november 2023 te Woudenberg, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De SGP-jongeren in ledenaantal de afgelopen jaren is afgenomen;
 • Er leden zijn die zich niet verbonden voelen, ook al zijn zij actief en willen zij zich voor christelijke politiek inzetten,

Overwegende dat:

 • Het lidmaatschap geen vanzelfsprekendheid meer is;
 • Er een brede populatie jongeren is, dat niet enkel politieke interesse heeft;
 • Politieke interesse of informeel samenzijn de enige redenen zijn om aan te sluiten bij SGPJ(-activiteiten);
 • Jongeren (in de christelijke achterban) zich meer persoonlijk kunnen ontwikkelen om zich te positioneren in de maatschappij of in politieke loopbanen;
 • Educatieve activiteiten veelal voor vrijwilligers voorbehouden zijn,

Verzoekt het bestuur:

 • De huidige strategie te herbezien met als doel een strategie waarin een bredere populatie jongeren aangetrokken wordt om lid te worden van SGP-jongeren en actief te zijn;
 • Van een beschouwend en verbindend lidmaatschap naar een meer participerend en educatief lidmaatschap te gaan waarin meer aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een format te beschrijven waarin beschreven staat waarom jongeren lid van SGP-jongeren moeten worden;
 • Mogelijkheden voor vorming van leden nader te onderzoeken en komend congres verslag uit te brengen;
 • Te bezien hoe men deze nieuwe strategie gaat implementeren,

Gaat over tot de orde van de dag

 • Dirk Hardeman
 • Hendrika
 • Ardi Pierik
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Marlinde Knop
 • Johan Roodnat

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: