De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 25 november 2023 te Woudenberg, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • bij het voorjaarscongres in 2022 een motie over bezinnings- en debatavonden is aangenomen (motie nr. 130);
 • verschillende PJO’s interne debatten en debattrainingen organiseren; -debatteren en het overbrengen van je standpunt wezenlijke onderdelen zijn in de politiek;
 • de feedback voor SGP-jongeren na de editie van het PJO-parlement in 2023 onder meer bestond uit de opmerking dat wij inhoudelijk sterk voor de dag komen, maar dat het vermogen om te debatteren verder ontwikkeld dient te worden;
 • doorgaans door leden bijzonder positief gereageerd wordt op (georganiseerde) debatten, als gevolg van het ervaren van de afwezigheid van een voldoende aantal momenten tot (intern) debat;
 • de Algemene ledenvergadering van SGPJ uitsluitend ruimte biedt om een stemverklaring af te leggen over ingediende moties en dat hier vervolgens geen ruimte is om te debatteren;
 • het afleggen van de stemverklaring over ingediende moties geregeld wordt omgevormd tot (een aanzet van) een discussie,

Overwegende dat:

 • kernachtig formuleren, gestructureerd denken, luisteren, (overtuigend) spreken en interacteren met het publiek belangrijke vaardigheden zijn;
 • de genoemde vaardigheden ook in veel andere facetten van het leven terugkomen en van fundamenteel belang zijn;
 • deze elementaire vaardigheden ontwikkeld en versterkt worden door te debatteren;
 • debattraining een wezenlijke impact kan hebben op het vermogen om te debatteren;
 • debatvaardigheden in de praktijk onderhouden moeten worden;
 • het afleggen van een (goede) stemverklaring in sommige belangrijk kan zijn;
 • de discussie over moties, zeker aangaande de (politiek-inhoudelijke) koers van fundamenteel belang zijn voor het goed functioneren van een PJO;
 • er ruimte moet zijn voor discussie over de ingediende moties tijdens een Algemene ledenvergadering van SGP-jongeren,

Verzoekt het bestuur:

 • de tenuitvoerlegging van motie nr. 130 te continueren, onder meer door middel van het structureel te (blijven) organiseren van ten minste twee debatavonden per jaar, waarvan ten minste een interne debatavond;
 • (professionele) debattraining binnen SGP-jongeren structureel te gaan faciliteren en hiervoor ook structureel gelden beschikbaar te stellen;

Gaat over tot de orde van de dag

 • Johan Roodnat
 • Maurits Verhoeven
 • Ardi Pierik
 • Mark de Jong
 • Dirk Hardeman
 • Reindert Jan Brouwer
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Jonathan Draaijer
 • Reindert Jan Wildschut
 • Lukas den Hollander

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: