De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 25 november 2023 te Woudenberg, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • 22 november jongstleden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvonden;
 • de SGP in aanloop naar deze verkiezingen een campagne ontvouwde;
 • de SGP op 29 september haar verkiezingsprogramma presenteerde;
 • het CPB op 8 november de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s presenteerde, waaronder het programma van de SGP;
 • uit de doorrekening van het CPB blijkt dat de plannen van de SGP een begrotingstekort van 3,6% van het bruto binnenlands product (bbp) voorstaan;
 • het Europees Stabiliteits- en Groeipact maximaal een tekort van 3% voorschrijft;
 • SGP-jongeren eind augustus feedback heeft geleverd op het concept verkiezingsprogramma;
 • dat de feedback van SGP-jongeren, aangeleverd door commissie Sociaal Economische Zaken, onder meer de volgende zin bevatte: “Als alle intensiveringen en bezuinigingen in dit pamflet worden opgeteld, kom je op heel veel extra uitgaven uit, terwijl de SGP juist stelt dat er de komende jaren bezuinigd moet worden.”

Overwegende dat:

 • de SGP bekend staat als dé partij van degelijke overheidsfinanciën;
 • de SGP deze degelijke overheidsfinanciën vorm dient te geven in (de doorrekening van) haar verkiezingsprogramma;
 • de SGP, ook na feedback van SGP-jongeren, een financieel ondeugdelijk verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd;
 • de SGP in de toekomst terug moet naar haar status als de partij van de degelijke overheidsfinanciën;

Verzoekt het bestuur:

 • uit te spreken dat het de gemaakte keuzes aangaande de financiële deugdelijkheid in het verkiezingsprogramma van de SGP betreurt;
 • de SGP op te roepen tot een herbezinning op haar financiële plannen;

Gaat over tot de orde van de dag

 • Maurits Verhoeven
 • Mark de Jong
 • Johan Roodnat
 • Ardi Pierik
 • Erwin Guijt
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Reindert Jan Brouwer
 • Anne Vlot
 • Harm-Jan van der Sluis

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: