De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 8 juli 2022 te Utrecht, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • de extra ledenvergadering is bijeengeroepen om te komen tot voorstellen van wijziging van de statuten en het Huishoudelijk Reglement (verder: HR) voor de benoeming van bestuursleden en definiëring van de adviescommissie en HR,

Overwegende dat:

 • statuten en HR op meer punten technisch gezien niet meer up-to-date zijn - daarbij valt te denken aan stemmingen die via digitale platforms worden gehouden en niet meer via handopsteken, verwijzingen naar artikelnummers die niet meer kloppen,
 • er regelmatig vragen zijn over de orde van de vergadering, zoals: onderwerpen waarover moties kunnen worden ingediend, wanneer bestuursleden wel en niet mee mogen stemmen,
 • er soms sprake is van een gegroeide praktijk die niet vastgelegd is in statuten en HR, maar waar wel verwachtingen op worden gebaseerd,
 • statuten en HR sowieso in overeenstemming moeten worden gebracht met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) bij de eerstvolgende statutenwijziging,
 • het wijzigen van statuten kosten met zich meebrengt en het daarom efficiënt is om meerdere bepalingen tegelijk te wijzigen,

Verzoekt het bestuur:

 • bij het schrijven van voorstellen van wijziging die voorgelegd worden bij de volgende ledenvergadering niet alleen te kijken naar de voorstellen van de externe commissie, maar HR en statuten in hun geheel te bezien en mee te nemen in de wijzigingsvoorstellen,

Gaat over tot de orde van de dag

 • Lianne Ruitenbeek
 • Willem Jan Blom
 • Timo Tiggelman
 • Hanno de Vries
 • Gert Hakkenberg
 • Barthil van Deelen

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie werd behandeld op: