De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er sinds de zomer tot op de dag van vandaag schrijnende toestanden plaats hebben in de opvang van asielzoekers in Nederland vanwege een niet functionerend opvangstelsel. ;
 • SGPJ zich deze zomer al eerder bij monde van de voorzitter onder andere uitsprak om ‘orde op zaken te stellen door deze mensen fatsoenlijk huisvesting te bieden’ ;
 • SGPJ deze zomer al eerder uitsprak dat gedwongen opvang een van de opties is bij het oplossen van de asielcrisis ;
 • Er op dit moment geen sprake is van een eerlijke verdeling van asielzoekers over de Randstad en de regio;
 • De regio hierdoor bovengemiddeld bijdraagt aan de opvang van vluchtelingen;
 • De SGP zichzelf ziet als partij van de regio;
 • Het Kabinet werkt aan een spreidingswet die een evenredige spreiding van asielzoekers over verschillende gemeentes regelt;
 • Er in dit wetsvoorstel gewerkt wordt met economische prikkels om gemeentes te ‘verleiden’ om meer asielzoekers op te vangen;
 • Een snelle realisatie van de spreidingswet cruciaal is om mensonterende toestanden te beëindigen en te komen tot een duurzame vorm van opvang.

Overwegende dat:

 • Het verkrijgen van voldoende politieke steun op dit moment een van de belangrijkste vertragende factoren is in het realiseren van de spreidingswet;
 • Haast met deze spreidingswet geboden is om menswaardige en duurzame opvang te kunnen bieden aan mensen die daar recht op hebben;
 • Politieke steun van de SGP aan de spreidingswet kan bijdragen aan het (sneller) realiseren van deze spreiding;
 • Het voor een christelijke politieke organisatie als de onze een topprioriteit moet zijn om bij te dragen aan een oplossing.

Verzoekt het bestuur:

 • Als jongerenorganisatie van de SGP haar moederpartij op te roepen voor de spreidingswet te stemmen indien deze extra financiële tegemoetkoming inderdaad onderdeel uitmaakt van het wetsvoorstel en recht gedaan wordt aan lokale beschikbaarheid;
 • Deze oproep zowel publiekelijk als intern in de partijorganisatie te doen;
 • Op het volgende congres aan de ledenvergadering terug te koppelen hoe zij bovenstaande oproep heeft vormgegeven, welke resultaten daarmee behaald zijn en welke lessen daaruit getrokken worden voor een volgende oproep.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Ardi Pierik
 • Johan de Leeuw
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Gerbrand van Hoef
 • Mark de Jong

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: