De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • In 2009 er politiek- filosofische uitgangspunten van de SGP-jongeren zijn geschreven onder de naam ‘Kernideeën’;
 • In 2014 er een herziening van deze kernideeën zijn geschreven gecombineerd met een politiek program genaamd ‘Kernideeën 2.0’ ;
 • In 2019 er een herziening heeft plaatsgevonden genaamd ‘Kernideeën 3.0’;
 • Deze herziening niet bekend is bij het bestuur en een groot deel van de leden;
 • Artikel 22 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging ‘SGP-jongeren’ de vereniging verplicht stelt tot het vijfjaarlijks herzien van het document waarin een samenvatting is opgenomen van haar politiek-inhoudelijke boodschap;
Overwegende dat:
 • Het onwenselijk is dat leden niet op de hoogte zijn van Kernideeën 3.0;
 • Er meer waarde gehecht zou moeten worden aan de uitgangspunten zoals beschreven in de kernideeën;
 • Het van belang is om actuele politiek- filosofische uitgangspunten te hebben die aansluiten bij de actuele vraagstukken die spelen;
 • Het voor de organisatie van belang is om op basis van scherpe en actuele kernideeën een gezamenlijk SGPJ-geluid te kunnen uitdragen;
 • De te schrijven kernideeën 4.0 als een stevige basis moet dienen van de standpunten die de SGPJ uitdraagt;
 • Het de verantwoordelijkheid van het bestuur vraagt om in de realisatie van een herziening en aanvulling van de kernideeën een proactieve en sturende houding aan te nemen;
 • Het de verantwoordelijkheid van de commissies is om inhoudelijk de uitgangspunten en ideeën te formuleren;
 • Het van belang is om de uitwerking van de herziening van kernideeën te laten plaatsvinden in het Politiek Platform, waar commissies en bestuur elkaar ontmoeten en waar afstemming over de inhoud kan plaatsvinden;
 • Het van groot belang is dat een herziening met aanvullingen van ‘Kernideeën 3.0’ zorgvuldig en zonder tijdsdruk moet kunnen plaatsvinden.

Verzoekt het bestuur:

 • Vanwege de onbekendheid van ‘Kernideeën 3.0’ een jaar eerder dan het Huishoudelijk Reglement voorschrijft een herziening en actualisatie te laten plaatsvinden;
 • Kernideeën 4.0 in tegenstelling tot 3.0 de komende vijf jaar meer prioriteit te geven
 • Voor 1 januari 2023 met het Politiek Platform in goede overeenstemming afspraken te maken over het proces, spelregels en de inhoudelijke formulering voor het ontwikkelen van ‘Kernideeën 4.0’;
 • De gemaakte afspraken op hoofdlijnen en de voortgang van het proces tijdens het voorjaarscongres van 2023 met de leden te delen;
 • Een enquête uit te zetten onder de leden (zoals ‘appendix 1: Profiel SGP-jongeren’ in ‘Kernideeën 2.0’) en de uitslagen hiervan meenemen in Kernideeën 4.0;
 • ‘Kernideeën 4.0’ Tijdens het najaarscongres van 2023 te presenteren aan de leden.
Gaat over tot de orde van de dag

 • Mark Verwoerd
 • Gerbrand van Hoef
 • Ardi Pierik
 • Johan de Leeuw
 • Mark de Jong
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Ferdinand de Jong
 • Mathijs van der Tang
 • Willeke Hogendoorn
 • Hanno de Vries
 • Wouter Dekker

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: