De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2021 te Putten, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Bestuurswerkzaamheden veel vragen van bestuursleden;
 • De ALV deze werkzaamheden waardeert en wil bestendigen;
 • Het van belang is om genoeg sollicitanten te hebben en kennis/ervaring binnen het bestuur te behouden;
 • Er de komende jaren het een en ander gaat wijzigen voor wat betreft de financiële ruimte voor SGP-jongeren;
 • Er vanaf volgend jaar vacatureruimte vrijkomt voor een beleidsadviseur;

Overwegende dat:

 • Een vaste geldelijke vergoeding voor bestuursleden kan bijdragen aan het behoud van kennis/ervaring en het werven van nieuwe bestuursleden;
 • Er beleidsmatige keuzes gemaakt moeten worden om de begroting van 2023 sluitend te krijgen;
 • Een juiste balans tussen investeringen in beleidsadvies / bestuurszaken van belang is om de kwaliteit en kwantiteit van het bestuurswerk te waarborgen;

Verzoekt het bestuur:

 • Om vanaf de begroting van 2023, uitgaande van 9 bestuursleden, €9.000 vrij te maken voor een geldelijke vergoeding voor bestuursleden;
 • De €9.000 gelijk te verdelen onder alle bestuursleden (€100 per bestuurslid per maand, exclusief juli/augustus);
 • Om in overleg met HR en de adviescommissie bovenstaande geldelijke vergoeding in te passen in de organisatie.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Lianne Ruitenbeek
 • Arjen Klein
 • Mark Verwoerd
 • Ardi Pierik
 • Willem Jan Blom
 • Mark de Jong
 • Timon Legemaat
 • Gerbrand van Hoef
 • Wilbert den Besten
 • Ferdinand de Jong
 • Corné van Tilborgh
 • Erwin Guijt
 • Henry van Bragt
 • Barthil van Deelen

Deze motie werd behandeld op: