De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP-jongeren vorig jaar een groot verlies van €39.205,- heeft geleden.
 • Er in 2016 €43.382 uit de algemene reserve is gehaald, €39.205,- om het geleden verlies te betalen, €4.177 om te reserveren voor een ander doel.
 • De algemene reserve op 31 december 2016 meer dan gehalveerd is ten opzichte van 31 december 2015.
 • De begroting voor 2017 opnieuw een negatief saldo (€491,-) laat zien.

Overwegende dat:

 • Het zeer wenselijk om voldoende geld in de algemene reserve te hebben, om harde klappen te kunnen opvangen.
 • Het niveau van de algemene reserve daarvoor de afgelopen jaren hoog genoeg was, maar dat de algemene reserve na een incidenteel verlies moet worden aangevuld.

Verzoekt het bestuur:

 • Om over de jaren 2017 en 2018, doormiddel van een vergroting van de inkomsten of een verkleining van de uitgaven, een positief saldo te realiseren van minimaal €15.000,- en hiermee de algemene reserve aan te vullen.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Arthur Polder
 • Arie Rijneveld
 • Lianne Ruitenbeek
 • Frans Hazeleger
 • Leander Fierens
 • Maarten van der Sluijs
 • Ardjan Boersma
 • Mark van Opijnen
 • Bart
 • Wouter de Jong
 • Annelien van der Spek
 • Erwin Guijt
 • Hermien Valkenburg
 • Auke Dijkstra
 • Jos van de Breevaart
 • Rianne Stout
 • Johan de Man
 • Joshua Nas
 • Vincent Slingerland
 • Bert-Jan Pleijsier

Deze motie werd behandeld op: