Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De SGP heeft zich al jaren ingezet voor de stimulering van een civil-society. Opvallend is dat dezelfde overheid die nu oproept tot mantelzorg jarenlang vrouwen heeft opgeroepen tot emancipatie en het solliciteren naar betaalde functies. Dit is zonder meer positief te achten, te meer nu (o.m. op aandringen van de SGP-fractie) mantelzorg en vrijwilligerswerk vanuit de overheid actief wordt gewaardeerd.
Helaas is de invoering niet zonder kinderziekten gepaard gegaan. Ook nu nog zijn de pijnlijke gevolgen van de gedwongen ontslagen niet verdwenen. Daarnaast dient de indicatiestelling voor de zorg goed te worden heroverwogen, zodat een ieder zeker zorg op maat ontvangt. Ook hierbij staat solidariteit voorop!
Echter, het ziet er naar uit dat de zorg op deze manier wel betaalbaar blijft. Bovendien is middels het Persoons gebonden Budget (PGB) de keuzevrijheid van de zorgaanbieder voldoende gewaarborgd. Dit, opgeteld bij de positieve stimulans voor vrijwilligerswerk en de inzet van de staatssecretaris om de negatieve gevolgen tegen te gaan, maakt dat de SGP-jongeren positief kritisch tegenover de WMO staan.