Toetsing & Controle

Kwaliteit van onderwijs is niet te meten door middel van enkel toetsscores. In het onderwijs moeten we waken voor (het ontstaan van) een gevaarlijke toetscultuur, een cultuur die echter wel steeds meer lijkt te ontstaan. Er wordt te weinig gekeken naar individuele leerlingen en teveel naar cijfers en toetsresultaten.

 

Functie van toetsen

 

Wij staan negatief tegenover voorstellen zoals een verplichte kleutertoets of het ophogen van gemiddelde scores op eindtoetsen, bijvoorbeeld in het basisonderwijs. Het onderwijs verbetert niet door de toetseisen te verhogen. Een toets mag geen meetinstrument voor de kwaliteit van het onderwijs zijn. De ‘beste school’ mag dus niet bepaald worden aan de hand van de Cito-score.

 

Nadelige effecten toetscultuur

 

De gevolgen van dergelijke metingen en conclusies zijn namelijk groot: scholen gaan zwakke leerlingen weren (die halen de gemiddelde score omlaag) en ouders bepalen de schoolkeuze van hun kind op basis van schoolscores. Het besluit om Cito-scores van scholen openbaar te maken dient te worden teruggedraaid.

 

Terug naar de basisfunctie

 

Maar hoe dan wel? SGP-jongeren pleit voor het in oog houden van de oorspronkelijk functie van toetsen: meten hoe het met de leerling is. Een goed  meetinstrument voor het basisonderwijs is bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem dat de leervorderingen van kinderen van groep 1 tot groep 8 bijhoudt. Zowel scholen als docenten verdienen alle ruimte om hun werk te doen. De overheid moet daarbij een pas op de plaats maken en houden.

 

Kwaliteit docent bepalend

 

De onderwijskwaliteit moet niet worden bepaald door de hoogte van toetsscores, maar door de kwaliteit van de docent. Vakbekwame docenten zijn cruciaal, en de overheid dient zich meer in te zetten op hun scholing en waardering dan op het invoeren van een nieuwe diagnostische of eindtoets. Goede docenten zetten zich in voor divers, veelzijdig onderwijs, zijn in staat instructies te geven, te ‘modellen’ en de leerling te begeleiden bij zelfstandige activiteiten. Zij moeten zich niet bezig te hoeven houden met ‘teaching to the test’. Ze verdienen de tijd en de ruimte om leerlingen te stimuleren in hun ontwikkeling. Kortom, in het onderwijs zijn verbeelding en inlevingsvermogen net zo belangrijk als het meten van opbrengsten.

 

- Reduceren van de macht en invloed van toetsen.

 

- Terugdraaien van verplichte openbaarheid van cito toetsen.

 

- Meer richten op groei die gemaakt is (score) dan momentopnames via leerlingvolgsysteem.

 

- Géén kleutertoetsen.

 

- Vrijheid voor scholen in invulling van het onderwijs.

 

- Geld uit de toetsbureaucratie beschikbaar stellen voor kwaliteitsonderwijzers.

Andere standpunten met een T: