Islamisering

Vanuit het geloof dat Jezus Christus de enige Weg is tot God, staat de SGP-jongeren negatief ten opzichte van de islamisering van Nederland. In het kader van godsdienstvrijheid pleiten we er echter wel voor dat moslims ongehinderd hun godsdienst kunnen uitoefenen.

 

Wel is SGP-jongeren op haar hoede voor de islamitische cultuur en waarden en normen. Hoewel vele moslims integreren en geen problemen veroorzaken, zien wij grote religieuze en culturele verschillen tussen de islamitische cultuur en de (post)christelijke Nederlandse cultuur. De kern van het probleem is dat de (radicale) islam geen scheiding van kerk en staat kent. Daardoor is het niet mogelijk dat de islamitische staat andere opvattingen uitdraagt dan de geestelijkheid in de moskee. In de praktijk komt dit er op neer dat een islamitische minderheid zonder enig probleem kan leven in een democratisch land, maar dit vice versa niet het geval is. Waar aan de islamitische minderheid in onze democratie dezelfde grondrechten worden gegarandeerd als aan andere burgers, heeft SGP-jongeren sterk de indruk dat dit niet het geval zal zijn richting andere minderheden als een islamitische meerderheid aan de macht komt. SGP-jongeren roept de moslimminderheid in Nederland dan ook dringend op, om zich op dit punt te bezinnen en ondubbelzinnig uit te komen voor de acceptatie van onze democratische rechtsstaat.

 

Daarnaast is bekend dat antisemitische gevoelens sterk leven binnen de islamitische cultuur. Deze ongegronde haat valt niet goed te praten. SGP-jongeren wil dan ook dat antisemitisme streng bestreden wordt.

 

Dit neemt niet weg dat de SGP-jongeren ook wil opkomen voor de grondrechten van de islamitische minderheid. Moskeebouw mag niet nodeloos gehinderd worden, islamitische scholen hebben recht van bestaan en de rituele slacht moet mogelijk blijven. Dat in vele islamitische landen de mensenrechten van christelijke minderheden op grove wijze geschonden worden, kan niet in de weg staan om de grondrechten van de islamitische minderheid in Nederland te respecteren.

 

- De moslimminderheid in Nederland moet zich bezinnen over hoe zij omgaat met de spanning tussen het islamitische recht(ssysteem) en het Nederlandse recht(ssysteem).

 

- Het antisemitisme onder moslims moet bestreden worden.

 

- Wij roepen de kerk op om haar taak tegenover de moslimnaaste serieus te nemen en met de Nederlandse overheid hierover in gesprek te gaan.

 

- Moslims in Nederland moeten ongehinderd hun godsdienst kunnen uitoefenen.