In Nederland leven circa 3,7 miljoen allochtonen. Een aanzienlijk deel van hen is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw als gastarbeider naar Nederland gekomen of zijn kinderen of kleinkinderen van deze gastarbeiders. Daarnaast biedt Nederland onderdak aan politieke vluchtelingen. De afgelopen jaren zijn veel vluchtelingen naar Nederland toegekomen, als gevolg van de grote onrust die er heerst in het Midden-Oosten. Hoe kunnen al deze mensen goed meedoen in de samenleving? Volgens SGP-jongeren zijn onderwijs en werk de belangrijkste voorwaarden.

Afgelopen jaren zijn er regelmatig strengere maatregelen genomen om de integratie te verbeteren. De nadruk ligt hierbij sterk op de plichten van de nieuwkomers. SGP-jongeren wijst erop dat ook onderwijs en andere vormen van sociale integratie belangrijk zijn. Veel allochtonen hebben taalachterstanden en presteren minder op school. Er moet streng toezicht zijn op de prestaties van scholen met een overwegend allochtoon leerlingenbestand. Docenten moeten goed Nederlands spreken en gekwalificeerd zijn. Door goed onderwijs te krijgen, hebben allochtone jongeren meer kans op de arbeidsmarkt.

Concreet:

  • Inburgering voor nieuwkomers is verplicht. Tijdens de inburgeringscursus moet de nadruk liggen op het beheersen van de Nederlandse taal en het bijbrengen van basale kennis van de Nederlandse samenleving en geschiedenis.
  • SGP-jongeren pleit voor het afschaffen van de dubbele nationaliteit. Voor meer toelichting op dit standpunt, klik hier.
  • Er moet meer aandacht komen voor integratie op sociaaleconomisch vlak.
  • Integratie moet niet verworden tot segregatie.