Huisvestingsbeleid jongeren

Hoewel er in Nederland veelal sprake is van een significant tekort aan woningen voor jongeren, is er ongewoon weinig beleid om dit probleem aan te pakken. Alvorens we aangeven welke visie SGP-jongeren ten aanzien van dit beleidsvraagstuk heeft, is het verhelderend om na te gaan welke oorzaken er aan het tekort aan jongerenhuisvesting ten grondslag liggen. Hoewel er veel zaken te noemen zijn, voor SGP-jongeren zijn de volgende redenen het belangrijkst:

  • De doorstroming onder huisvesting voor jongeren is niet goed geregeld. Afgestudeerde studenten en andere niet kapitaalkrachtige jongeren houden bij gebrek aan een goed alternatief vaak nog een behoorlijke tijd hun kamer aan.
  • Sinds de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties, zijn deze gedwongen om meer winstgericht te werken. Hoewel de meeste woningbouwcorporaties hun maatschappelijke doelstelling om voor de minder kapitaalkrachtigen te bouwen niet vergeten, is de verleiding groot om minder te bouwen voor jongeren. Zij hebben immers minder geld te besteden.

Alhoewel SGP-jongeren van mening is dat er meer woningen voor jongeren beschikbaar moeten komen, is het goed om ook hier de nuance aan te brengen. Jongeren moeten realistische eisen stellen aan zowel de woning als de woonomgeving. Zij moeten zich realiseren dat zij niet dezelfde luxe kunnen hebben als de luxe die zij thuis hadden. Daarvoor zijn zij gewoon (nog) niet kapitaalkrachtig genoeg.

 

De oplossing voor de problematiek rond jongerenhuisvesting ligt volgens SGP-jongeren in een integraal jongerenhuisvestingsbeleid door de landelijke overheid. De landelijke overheid is in staat om voorwaarden te scheppen en doelstellingen te formuleren op het gebied van het bouwen van betaalbare woningen voor jongeren. Daarnaast moet de landelijke overheid beleid ontwikkelen om het doorstromen van jongeren tussen woningen te bevorderen. Dit betekent dat er niet alleen op het laagste inkomensniveau, maar ook op het niveau daarboven woningen gebouwd moeten worden.