Gezin

Het gezin is de belangrijkste pijler van de samenleving; een plek van liefde en vertrouwen. Als SGP-jongeren spreekt over het gezin, denkt zij aan het natuurlijke gezin. Een gezin met één vader en één moeder. De waarde van het natuurlijke gezin vinden we terug in de Grondwet. Dit moet het uitgangspunt zijn van de overheid.

 

Waarde van gezin

 

In het gezin worden de normen en waarden geleerd. Opvoeding is de taak van ouders, niet van docenten en politie. Daarom dient juist deze kleinste gemeenschap zo gewaarborgd te blijven. Bij veel problemen in het latere leven is de (indirecte) oorzaak de thuissituatie. Wanneer problemen in de thuissituatie kunnen worden voorkomen of kunnen worden opgelost – hoe moeilijk dat vaak ook is – zullen er veel conflicten en problemen in de toekomst worden voorkomen. Jeugdzorg en andere instanties zetten zich hiervoor in. Een goede thuissituatie bestaat uit stabiliteit, structuur en vertrouwen. Deze basis heeft de samenleving heel hard nodig.

 

Huwelijkstrouw

 

De overheid moet er alles aan doen om de uitholling van het gezin tegen te gaan. Het is de mede de taak van de overheid om trouw in een huwelijk stimuleren. Gemiddeld één op de drie huwelijk houdt geen stand. Dat baart SGP-jongeren grote zorgen. De overheid moet meer de waarde van het gezin gaan inzien en deze waarde in eer herstellen. Juist daarin ligt immers de basis van vertrouwen, liefde en geborgenheid.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is voor onze samenleving heel waardevol. Het CJG is een centrum waar ouders en kinderen terecht kunnen voor vragen over opvoeding en volwassen worden. Het is goed dat er op lokaal niveau aandacht is voor jongeren en opvoeders. De samenleving wordt complexer, en juist dan dient er op een eenvoudige manier aandacht besteed te worden aan de vragen van de jongeren. De overheidsinzet, natuurlijk samen met de bevolking, voor de jeugd en het gezin is daarom zeer gewenst.

 

- Problemen in thuissituaties grondig en op lokaal niveau oplossen.

 

- Scheidingen ontmoedigen en veel aandacht schenken aan de negatieve gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de kinderen.

 

- Centrum voor Jeugd en Gezin verdient belangrijke plek bij omgaan met huwelijks- en gezinsproblemen.

 

- Natuurlijk gezin (vader, moeder, kinderen) als uitgangspunt. Adoptie door homoparen onmogelijk maken.