AOW & Pensioenen

AOW

 

SGP-jongeren is voor een verhoging van de AOW-leeftijd. Het huidige stelsel wordt op termijn onhoudbaar vanwege het toenemend aantal ouderen en afnemend aantal werkenden (dubbele vergrijzing). SGP-jongeren vindt dat de volgende heldere keuzes noodzakelijk zijn:

 

De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd en gekoppeld aan de levensverwachting.

 

In combinatie met de verhoging van de AOW-leeftijd zet SGP-jongeren in op eerlijke kansen op werk voor oudere werknemers. Daarom wordt de premiekorting voor het in dienst houden van oudere werknemers vervangen door een bonus voor het in dienst nemen van oudere werknemers.

 

Het moet mogelijk blijven dat mensen toch eerder hun AOW opnemen, bijvoorbeeld omdat ze een zwaar beroep hebben. Dit wordt verrekend in de hoogte van de AOW-uitkering. Als mensen ervoor kiezen om op latere leeftijd met AOW te gaan, dan levert dat een hogere AOW-uitkering op.

 

Momenteel betalen jongeren een groter deel van de AOW dan ouderen. Dit wordt de komende 18 jaar geleidelijk recht getrokken door het fiscale tarief voor ouderen met 1% per jaar te verhogen. Om deze maatregel voor de minima te compenseren, wordt het bruto AOW-bedrag verhoogd.

 

Er vindt geen extra korting plaats op de AOW-partnertoeslag.

 

Pensioenen

 

Het pensioenstelsel heeft het door de economische crisis, de dalende rendementen op de beleggingen en de toenemende gemiddelde levensverwachting zwaar te verduren gekregen. Veel pensioenfondsen kunnen hierdoor op dit moment niet meer aan hun toekomstige verplichtingen voldoen. Om het pensioenstelsel ook in de toekomst betaalbaar te houden, zijn duurzame oplossingen nodig. Voor SGP-jongeren is het in discussies over het pensioenstelsel belangrijk dat de belangen van alle generaties op een evenwichtige manier tegen elkaar worden afgewogen. SGP-jongeren is het eens met de geleidelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de verhoging van de pensioenrichtleeftijd. Om het pensioenbeleid verder te verbeteren en verduurzamen, heeft SGP-jongeren enkele concrete aanbevelingen geformuleerd:

 

Wat pensioen betreft, is SGP-jongeren een voorstander van een combinatiecontract: in een combinatiecontract wordt de ideale balans gezocht tussen rendement en risico. De ideale verhouding tussen het nominale en reële deel vereist degelijk onderzoek, maar zal uiteindelijk resulteren in een betere contractvorm waarin rekening wordt gehouden met belangen van zowel jongeren als ouderen.

 

Financiële schokken worden in het huidige pensioenstelsel voor het grootste deel opgevangen door de jongere generatie. Omdat de pensioenfondsen voor grote uitdagingen staan, zou het goed zijn als de jongere generatie inspraak en zeggenschap heeft over het toekomstige beleid. Pensioenfondsen moeten daarom jongeren opnemen in hun besturen, uiteindelijk is deze groep het meest risicodragend.

 

Alle verplichtingen van het pensioenfonds moeten gelijk zijn aan het totale vermogen. Het individuele eigendom en de totale inleg moeten transparant worden gemaakt. Gestelde regels moeten niet zomaar veranderd worden om geld over te kunnen hevelen naar de ouderen. De relatie tussen de ingelegde premie en de waarden van pensioenrechten moeten duidelijk zijn en niet onderhevig aan plotselinge ambtelijke maatregelen.

 

Het moet voor huizenbezitters mogelijk zijn om een deel van het pensioen op te bouwen via de aflossing van de hypotheek. Een stuk van het werknemersdeel van de pensioenopbouw zal in deze situatie gebruikt worden om de hypotheek af te lossen. Wat SGP-jongeren betreft wordt het kapitaal dat opgebouwd wordt via de eigen woning, later weer gebruikt om de oude dag te financieren. Deze maatregelen ontlasten de druk op de hypotheek zonder dat jongeren direct maandelijks minder te besteden hebben.