Nederlandse innovatie als kans voor klimaatvraagstuk

Net als veel andere landen moet Nederland zijn verantwoordelijkheid nemen in het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Maar in plaats van dit zo snel mogelijk te doen kan Nederland beter investeren in het beschermen van kwetsbare gebieden tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De afgelopen maanden was er meerdere keren goed nieuws voor de wereldwijde klimaataanpak. Met de verkiezing van Joe Biden als president zullen de Verenigde Staten weer in het Klimaatakkoord van Parijs stappen. China, Japan en Zuid-Korea willen binnen enkele decennia klimaatneutraal worden en de Europese Unie heeft de doelstellingen voor 2030 aangescherpt. Al deze landen zijn samen verantwoordelijk voor bijna zestig procent van de wereldwijde uitstoot. De website Climate Action Tracker berekende dat de wereldwijde opwarming met deze plannen in het gunstigste scenario beperkt wordt tot 2,1 graden, terwijl dat eerder richting de 3 graden liep. Ook Nederland heeft in het Parijsakkoord aangegeven verantwoordelijkheid te willen nemen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het is goed dat dit gebeurt en Nederland mag daarbij ook best koploper zijn in het omzetten van beloftes naar daadwerkelijke maatregelen.

 

Met de politieke wind in de rug willen veel partijen dat Nederland nog verder gaat. Nederland zou dan in 2030 of kort daarna al helemaal klimaatneutraal moeten zijn. Los van de praktische en economische problemen, hebben dergelijke plannen nauwelijks effect op het wereldwijde klimaat. De Nederlandse CO2-uitstoot is slechts een half procent van de wereldwijde uitstoot, en voor de wereldwijde temperatuur maakt het daarom weinig uit of we over tien jaar 40, 55 of 100 procent van onze uitstoot hebben gereduceerd. Nederlands beleid heeft alleen effect als onderdeel van een wereldwijde beweging; ver voor de troepen uit lopen heeft geen zin.

 

Bovenstaande bezwaren worden vaak gemaakt door critici die klimaatbeleid als geldverspilling zien. Maar het feit dat meer CO2-reductie ook meer geld kost, is ook belangrijk voor degenen die verantwoordelijkheid willen nemen voor een leefbare aarde. Zelfs in het onwaarschijnlijke scenario dat wij de opwarming van de aarde tot anderhalve graad kunnen beperken, zal dit negatieve gevolgen hebben voor ecosystemen, voedselvoorziening en veiligheid. Nederland kan een belangrijke rol spelen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

 

Er zijn verschillende aan klimaat gerelateerde terreinen waar Nederlandse expertise wereldwijd van belang kan zijn. Zo zal zeespiegelstijging ervoor zorgen dat sommige dichtbevolkte gebieden kwetsbaar worden voor overstromingen. Nederland kan met zijn expertise over kustbescherming helpen om deze gebieden te beschermen. Aan de Wageningen Universiteit wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van landbouwgewassen die beter tegen droogte en verzilting kunnen. Uitbreiding van dergelijk innovatief onderzoek kan de voedselvoorziening van veel mensen beschermen.

 

Als rentmeesters van de aarde moeten wij goed nadenken over hoe we ons geld besteden om kwetsbare gebieden te beschermen tegen klimaatverandering. Het is goed als Nederland verantwoordelijkheid neemt en in samenspraak met andere landen de uitstoot van broeikasgassen terugdringt. In plaats van vergaande reductiedoelen kan echter beter gekeken worden hoe Nederland andere landen kan helpen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken.

 

Dit statement is eerder gepubliceerd bij CIP


Blog comments powered by Disqus